FNP Fryslân
Begjin

Ynvestearje yn de Mienskip, mei de Mienskip !

FNP poster 2015 Johannes Minder Den Haag Mear Fryslan 

FNP listlûker Johannes Kramer: 'Kommende 4 jier 20 miljoen per regio foar wurk, natuer en rezjy oer sûnenssoarch werom nei Provinsje' Sjoch hjirûnder it lêste nijs:

RSS FNP   Jo kinne jo ek abonnearje op de FNP nijs feed (RSS)

29-01-2015 - Noardwest-Fryslân net stikke litte (Provinsjale Steaten - Nijs)
Skriftlike fragen Masterplan Westergo's Waddenroutes

28-01-2015 - FNP hellet soad moasjes binnen yn Steaten (Provinsjale Steaten - Nijs)
Underwerpen yn PS jannewaris 2015

19-01-2015 - FNP moasje Rûnwei Warns yn Steaten en Ried Súdwest-Fryslân (Provinsjale Steaten - Nijs)
Definitive oplossing frege healwei 2015

16-01-2015 - Fundearringsproblemen oplosse yn feangreidegebiet (Provinsjale Steaten - Nijs)
FNP komt mei moasje yn Steaten

08-01-2015 - FNP: fragen oer sifers boaiemdelgong sâltwinning (Provinsjale Steaten - Nijs)
Kin de sâltwinning ek stil lein wurde ?

06-01-2015 - Ynvestearje yn de Mienskip, mei de Mienskip ! (Organisaasje - kontakt - Nijs)
Taspraken Johannes Kramer en Ultsje Hosper by kampanjestart

06-01-2015 - Fryslân: Ynvestearje yn de Mienskip, mei de Mienskip ! (Ferkiezingen - Provinsjale Steaten 2015)
Taspraken Johannes Kramer en Ultsje Hosper by kampanjestart

03-01-2015 - FNP rikt Sulveren Fyts en Natuer- en Miljeupriis út (Organisaasje - kontakt - Nijs)
Kees Mourits (Fytsersbûn) en Doarpstún Snakkerbuorren yn de blommen

23-12-2014 - Sikehûssoarch moat bliuwe yn Fryslân ! (Organisaasje - kontakt - Nijs)
Haachske plannen komme net oerien mei Fryske werklikheid

20-12-2014 - FNP delegaasje nei De Sionsberg yn Dokkum (Organisaasje - kontakt - Nijs)
Oerlis mei spesjalisten oer rol polityk
FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân yn it Frysk
FNP Fryslân in het Nederlands
FNP Fryslân in English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling