FNP Fryslân
Begjin

De FNP wie, is en bliuwt tsjin mega-wynmûnen op lân

FNP is wie en bliuwt tsjin megawynmunen 

FNP fraksjefoarsitter Annigje Toering:

'Ferfanging besteande mûnen keare mei needferoardering' Sjoch hjirûnder it lêste nijs:

RSS FNP   Jo kinne jo ek abonnearje op de FNP nijs feed (RSS)

16-12-2014 - De FNP wie, is en bliuwt tsjin mega-wynmûnen op it lân (Provinsjale Steaten - Nijs)
Ferfanging mûnen keare mei needferoardering

13-12-2014 - Frijbûtser fan desimber no online (Organisaasje - kontakt - Nijs)
Nijjiersgearsit FNP 3 jannewaris Post Plaza Ljouwert

10-12-2014 - Anna Martha van Mei ynstallearre as Steatelid foar FNP (Provinsjale Steaten - Nijs)
PS lid mei soad politike en bestjoerlike ûnderfining

09-12-2014 - Ynvestearje yn digitale helpmiddels Frysk (Provinsjale Steaten - Nijs)
Driuwend ferlet by brûkers mobile apparaten

02-12-2014 - FNP by earste 100 websiden mei .frl online (Organisaasje - kontakt - Nijs)
Resultaat FNP inisjatyf koalysjeakkoart 2011

29-11-2014 - De FNP yn Fryslân DOK op 30 novimber 2014 (Organisaasje - kontakt - Nijs)
Omrop Fryslân sjocht werom op lêste fjouwer jier FNP

28-11-2014 - Opkomme foar partikulieren mei skea boaiemdelgong NW-Fryslân (Provinsjale Steaten - Nijs)
FNP wol iepenbierens ynformaasje gaswinning Vermilion

27-11-2014 - OSF-FNP senator Kees de Lange: soarch oer Wet Langdurige Zorg (Earste Keamer - Nijs)
Selde beswieren as by oare desintralisaasjes

24-11-2014 - FNP stelt Wetterskipslist fêst foar ferkiezings maart 2015 (Wetterskip Fryslân - Nijs)
Sake van der Meer (Koatstertille) op earste plak

23-11-2014 - Johannes Kramer op' e nij listlûker FNP by Steateferkiezings (Organisaasje - kontakt - Nijs)
Tige drok besochte ledegearkomste
FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân yn it Frysk
FNP Fryslân in het Nederlands
FNP Fryslân in English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling