Jan Arendz

Foarsitter

Wenplak: Beetstersweach

HB-kontaktpersoan foar Achtkarspelen en Opsterlân

Jan Benedictus

Ponghâlder 

Wenplak: Boelensloane
HB-kontaktpersoan foar Dantumadiel en Noardeast-Fryslân

Aeltsje de Groot

Skriuwster

Wenplak: Stiens
HB-kontaktpersoan It Hearrenfean en Ljouwert

Annigje Toering

Algemien bestjoerslid

Wenplak: Mantgum
OPNL-kommisje
Kaderkommisje
HB-kontaktpersoan foar Súdwest-Fryslân en Waadhoeke

Marcel van der Wal

Algemien bestjoerslid

Wenplak: Aldegea (Smellingerlân)
ICT-kommisje
HB-kontaktpersoan foar Smellingerlân en Tytsjerksteradiel

Klaas Nieuwhof

Algemien bestjoerslid

Wenplak: Berltsum

HB-kontaktpersoan foar De Fryske Marren

Marten Schotanus

Algemien bestjoerslid