Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan Winner FNP reintonne aksje 2021: eben haëzer-skoalle do
31-01-2023

1500 reintonnen foar de ynwenners fan Fryslân!

De Provinsje stelt in regeling iepen wêrmei’t ynwenners aanst fergees in reintonne krije kinne. De Provinsje stelt mar leafst 1500 tonnen beskikber. ...

FNP Fryslan F.n.p jubileumfeest thialf 2112023 pdfgrafie00548
23-01-2023

Takomst laket FNP oan op jubileumfeest

De takomst stie sintraal op it jubileumfeest fan de FNP op 21 jannewaris, dat mear as 180 besikers luts. Mei de kampanjestart foar de ferkiezings foar Provinsjale Steaten en Wetterskip en mei in sympoasium oer de fierdere takomst. Der waard ek praat ...

FNP Fryslan Jongerein (foto: ec - audiovisual ser
18-01-2023

PvdA, VVD, D66 en FNP: Jou it lûd fan de jongerein in plak op it Provinsjehûs

De provinsje beslút oer tema’s dy’t wichtich binne foar de takomst fan de jongerein yn Fryslân. Dy besluten gean bygelyks oer it klimaat, wenjen, lânbou, natuer, kultuer en de foarsjenningen yn dyn doarp of wyk. Neffens ...

FNP Fryslan Holwert oan see (foto: holwerd aan
17-01-2023

FNP: Wy litte Holwert net fersûpe

De fraksje fan de FNP hat kundskip naam fan it beslút fan it kolleezje fan Deputearre Steaten om negatyf advys út te bringen oer de fuortgong fan Holwert oan See. De FNP is sa fier noch net. ...

FNP Fryslan Sjirurgy (pixa
16-01-2023

Bernehertsjirurgy Grins moat bliuwe

Minister Kuipers fan Folkssûnens hâldt fêst oan plannen om de bernehertsjirurgy yn twa sikehuzen te konsintrearjen. Dêrmei is it behâld fan de bernehertsjirurgy yn it noarden fan Nederlân noch hieltyd yn gefaar, in ...

FNP Fryslan Wynturbines (foto fan pixa
12-01-2023

FNP: wat binne de effekten fan EU-needferoardering foar ús lânskip?

Krekt foar de krystdagen hat de Europeeske Uny in needferoardering oannaam. Dêrmei wurde yn alle lannen fan de EU de fergunningsprosedueres foar de oanlis fan wernijbere enerzjy en enerzjynetwurken koarter en makliker makke. De FNP is foar faas ...

FNP Fryslan Bertus jans po
08-01-2023

Bertus Jans Postma 1929 - 2023

Sneon berikte ús it drôve berjocht dat ús tige wurdearre lid en strider foar de Fryske taal Bertus Jans Postma op 93-jierige leeftiid ferstoarn is. ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDDe FNP yn trije minuten

De FNP yn trije minuten.

Dit is wa't wy binne.

Wêr't wy wenje.

Dit is hjoed.

Dit is thús!

BLOCHS EN PODCASTS


17-01-2023

Opiny: Gjin spindokters mar echte dokters


Minister Kuipers fan Folkssûnens hâldt fêst oan plannen om de bernehertsjirurgy yn twa sikehuzen te ko ...

05-01-2023

Opiny Sijbe Knol: Mear as in knal allinnich


Ofrûne sneon wie it dan nei twa jier mei beheinings wer sa fier. Rûnom yn Fryslân wiene kloften jonger ...

02-03-2022

Opiny Tjibbe Brinkman: In diktator kinne we net feroarje mar wy kinne wol help jaan oan de flechtlingen


Al dagen sit ik alle nijs te folgjen rûn de situaasje yn Oekraïne. De grinsoergong nei Poalen herken ik noch ...


2023 FNP Fryslân - Disclaimer