Ús blochs en podcasts

NIJSFNP Fryslan Pdfgrafie652
13-03-2019

Us ynset foar de Fryske greidefûgels

It giet net goed mei de greidefûgels yn Fryslân. Sa stadichoan is dat foar in protte ynwenners fan Fryslân in grutte soarch. Dochs geane der in tal saken goed. Sûnt koart. At it oan de FNP leit oerlibje op dizze wize mear skri ...

FNP Fryslan 5d920aa65eb1468abb0a481fdb72021c
12-03-2019

FNP fiert sichtber kampanje

Op 20 maart giet Fryslân nei de stimbus foar Provinsjale Steaten en it Wetterskip. Wy sette op dizze wize de FNP op 'e kaart. ...

FNP Fryslan FNP gemeente ljouwert 2min
12-03-2019

Ús ynset foar Ljouwert

Op 20 maart giet Fryslân wer nei de stimbus. Wa kieze jo foar de Provinsje? ...

FNP Fryslan 34136952341 d3cb7c5dd1 o1
12-03-2019

Us ynset foar it Fryske lânskip

Hieltyd mear minsken hawwe noed en soargen oer it lânskip.Wy diele dy soargen:Foar de FNP is de kwaliteit fan it lânskip net los te tinken fan noflik wenjen en wurkjen yn Fryslân. ...

FNP Fryslan Drafsport wolvega1
11-03-2019

Us ynset foar Súdeast-Fryslân

Op 20 maart giet Fryslân wer nei de stimbus. Wa kieze jo foar de Provinsjale Steaten? Dit is wat de FNP foar jo betsjut yn Opsterlân, it Hearrenfean, West- en Eaststellingwerf. Foto’s: û.o. fan de Flaijelfeesten en www.deskans ...

FNP Fryslan 3726279512 041e20cea0 o1
11-03-2019

Ús ynset foar it Wetterskip

20 maart giet Fryslân wer nei de stimbus foar it bestjoer fan it Wetterskip. Dit wol de FNP betsjutte foar it wetter yn Fryslân. ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDStim 20 maart FNP Fryslân

Stim 20 maart FNP Fryslân. Fryslân.
Guon ha wol ris sein: Eigensinnich.
En dat kloppet. Wy pakke ús libben op eigen wize oan.

Meiïnoar. De hannen út ‘e bûse.
Dat dwaan wat it lânskip, de natoer ús mienskip nedich hat.
It goede behâlde.
Foarút buorkje!
En at it tsjinwierret, op ‘e nij besykje.

Eltse dei wurkje oan it moaiste lân fan ierde.
In iepen mienskip, solidêr mei de wrâld.
Falle, opstean, in eigen paad fine.
Om gouden medaljes te heljen.

Om leaf te hawwen.
Fan it Waad oant de Wâlden.

Foar famyljes, doarpsbewenners, de 11-stêden.
Foar prutsers en pielers.
Foar masters en juffers.

Lit ús libje.
Foar de stim fan Fryslân.

BLOCHS EN PODCASTS


14-03-2019

[FNPodcast] #4 - Klimaatakkoart


De podcast fan de FNP heakket yn op maatskiplike en politike tema's. In noflik petear ûnder it autoriden, yn dyn p ...

12-03-2019

[Bloch] Gerben Gebrandy: Frysk lûd yn de Earste Keamer


Stim op de FNP as wêzentlik Frysk lûd yn Den Haach. Dat is ek de ynset foar 20 maart. Dat de FNP gjin fileaa ...

11-03-2019

[Bloch] Bert Vollema: Omskeakeljen nei biolânbou moai mar djoer


Bert Vollema skeakelt oer nei biologyske lânbou. Hy skreau in bloch oer de swierrichheden en hy prate hjiroer yn d ...


2019 FNP Fryslân - Disclaimer