Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan FNP de formaasj
12-04-2019

Foarming fan in nije koalysje foar Fryslân

Hjirby in berjocht fan Johannes Kramer en Corlienke de Jong út namme fan de Steatefraksje oangeande de foarming fan in nije koalysje foar Fryslân. ...

FNP Fryslan Konteners12
04-04-2019

Kwalik aksje Europeeske Kommisje nei kontainerramp MSC Zoë

De FNP hat antwurd krigen fan de Europeeske Kommisje op skriftlike fragen oer de kontainerramp mei MSC Zoë. De Kommisje is allinnich ree om te praten mei ferskate ynternasjonale ynstânsjes oer de problemen mei kontainerferfier op see. Konk ...

FNP Fryslan FNP de jn fan frysln pdfgrafie 1531908153
20-03-2019

In superkampanje yn 6 bylden

De ferkiezingskampanje sit der hast op. Wat in enerzjy en betrouwen! Noch ien kear it bêste fan de FNP-kampanje. Yn 6 bylden. ...

FNP Fryslan 1550839385058
19-03-2019

Fakatuere: fraksjemeiwurker (m/f)

De FNP-Steatefraksje siket mei yngong fan 1 maaie 2019 in betûfte en entûsjaste fraksjemeiwurker.
Wolst do in boeiende baan yn in dynamyske wurkomjouwing, bist do ynteressearre yn de Fryske polityk en yn it wurk fan de Fryske Steatefra ...

FNP Fryslan FNP algemien mienskip 12
19-03-2019

Dêrom 20 maart FNP!

Wy ha jo stim nedich foar in antwurd op de skaalfergrutting en it systeemtinken. As FNP sizze wy: it lytse fertsjinnet grutte romte. ...

FNP Fryslan 33191113 1759869674107484 4984000695909744640 n
18-03-2019

Grutte fraach nei hofkes mei lytse wennings

De FNP hat altyd foar pasjende wentebou yn doarpen west. Nije huzen hâlde in doarp libben en leefber. Mar dat de fraach sa grut wêze soe as yn Berltsum bliken die, dat hie Sijbe Knol nea ferwachte. ,,Dit bewiist dat it noflik wenjen is op ...

FNP Fryslan Pdfgrafie652
13-03-2019

Us ynset foar de Fryske greidefûgels

It giet net goed mei de greidefûgels yn Fryslân. Sa stadichoan is dat foar in protte ynwenners fan Fryslân in grutte soarch. Dochs geane der in tal saken goed. Sûnt koart. At it oan de FNP leit oerlibje op dizze wize mear skri ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDStim 20 maart FNP Fryslân

Stim 20 maart FNP Fryslân. Fryslân.
Guon ha wol ris sein: Eigensinnich.
En dat kloppet. Wy pakke ús libben op eigen wize oan.

Meiïnoar. De hannen út ‘e bûse.
Dat dwaan wat it lânskip, de natoer ús mienskip nedich hat.
It goede behâlde.
Foarút buorkje!
En at it tsjinwierret, op ‘e nij besykje.

Eltse dei wurkje oan it moaiste lân fan ierde.
In iepen mienskip, solidêr mei de wrâld.
Falle, opstean, in eigen paad fine.
Om gouden medaljes te heljen.

Om leaf te hawwen.
Fan it Waad oant de Wâlden.

Foar famyljes, doarpsbewenners, de 11-stêden.
Foar prutsers en pielers.
Foar masters en juffers.

Lit ús libje.
Foar de stim fan Fryslân.

BLOCHS EN PODCASTS


19-03-2019

[FNPodcast] #5 - Faklju


De podcast fan de FNP heakket yn op maatskiplike en politike tema's. In noflik petear ûnder it autoriden, yn dyn p ...

19-03-2019

[Bloch] Corlienke de Jong: "Grut ferlet fan faklju"


Oerheden, ûnderwiis en bedriuwslibben jouwe tsientallen miljoenen út foar mear fakminsken. Dochs is der l&a ...

14-03-2019

[FNPodcast] #4 - Klimaatakkoart


De podcast fan de FNP heakket yn op maatskiplike en politike tema's. In noflik petear ûnder it autoriden, yn dyn p ...


2019 FNP Fryslân - Disclaimer