Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan Von der leyen - source ec-audiovisual service-etienne ans
06-02-2023

FNP freget help Von der Leyen by oanpak wolf – meitsje behearmaatregels mooglik

Yn in brief oan foarsitter Ursula von der Leyen fan de Europeeske Kommisje freget de FNP om de beskermings-status fan de wolf yn Fryslân op koarte termyn oan te passen. As de Europeeske Kommisje dat docht, dan kriget de provinsje de mooglikheid ...

FNP Fryslan Frachtskip troch kanaal (pixa
03-02-2023

Fragen oer ûntheffingen foar grutte skippen op farwei Hearrenfean

Wopke Veenstra (FNP) en Elsa van der Hoek (GrienLinks) stelle tegearre fragen oan it kolleezje oer de ûntheffingen foar grutte skippen (110 m lang, klasse Va) op de farwei nei it Hearrenfean by Terherne del. ...

FNP Fryslan Winner FNP reintonne aksje 2021: eben haëzer-skoalle do
31-01-2023

1500 reintonnen foar de ynwenners fan Fryslân!

De Provinsje stelt in regeling iepen wêrmei’t ynwenners aanst fergees in reintonne krije kinne. De Provinsje stelt mar leafst 1500 tonnen beskikber. ...

FNP Fryslan F.n.p jubileumfeest thialf 2112023 pdfgrafie00548
23-01-2023

Takomst laket FNP oan op jubileumfeest

De takomst stie sintraal op it jubileumfeest fan de FNP op 21 jannewaris, dat mear as 180 besikers luts. Mei de kampanjestart foar de ferkiezings foar Provinsjale Steaten en Wetterskip en mei in sympoasium oer de fierdere takomst. Der waard ek praat ...

FNP Fryslan Jongerein (foto: ec - audiovisual ser
18-01-2023

PvdA, VVD, D66 en FNP: Jou it lûd fan de jongerein in plak op it Provinsjehûs

De provinsje beslút oer tema’s dy’t wichtich binne foar de takomst fan de jongerein yn Fryslân. Dy besluten gean bygelyks oer it klimaat, wenjen, lânbou, natuer, kultuer en de foarsjenningen yn dyn doarp of wyk. Neffens ...

FNP Fryslan Holwert oan see (foto: holwerd aan
17-01-2023

FNP: Wy litte Holwert net fersûpe

De fraksje fan de FNP hat kundskip naam fan it beslút fan it kolleezje fan Deputearre Steaten om negatyf advys út te bringen oer de fuortgong fan Holwert oan See. De FNP is sa fier noch net. ...

FNP Fryslan Sjirurgy (pixa
16-01-2023

Bernehertsjirurgy Grins moat bliuwe

Minister Kuipers fan Folkssûnens hâldt fêst oan plannen om de bernehertsjirurgy yn twa sikehuzen te konsintrearjen. Dêrmei is it behâld fan de bernehertsjirurgy yn it noarden fan Nederlân noch hieltyd yn gefaar, in ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDDe FNP yn trije minuten

De FNP yn trije minuten.

Dit is wa't wy binne.

Wêr't wy wenje.

Dit is hjoed.

Dit is thús!

BLOCHS EN PODCASTS


06-02-2023

FNP: Jou de jongerein yn Hylpen harren plak


‘’Eltse kear at ien fan de lokale jongerein in plak krij’t yn Hylpen, dan giet hjir de flagge ú ...

04-02-2023

Dizze ferkiezingen gean oer Fryslân


Oer sa’n oardel moanne meie de ynwenners fan Fryslân wer nei de stimbus ta. Yn alle provinsjes wurde de lede ...

17-01-2023

Opiny: Gjin spindokters mar echte dokters


Minister Kuipers fan Folkssûnens hâldt fêst oan plannen om de bernehertsjirurgy yn twa sikehuzen te ko ...


2023 FNP Fryslân - Disclaimer