Kontakt mei de FNP Wetterskipsfraksje:

Namme: Bert Vollema
E-mail: bvollema@ab.wetterskipfryslan.nl

Namme: Tryntsje Albada
E-mail: talbada@ab.wetterskipfryslan.nl

Namme: Anneke Hylkema
E-mail: ahylkema@ab.wetterskipfryslan.nl