Hjirûnder is it FNP programma foar Wetterskip Fryslân 2023-2027 te lêzen yn it Frysk, Nederlânsk en Ingelsk.

FNP-Program Water Authority (Wetterskip Fryslân) 2023-2027 English
FNP Programma Wetterskip 2023-2027 Frysk
FNP-Programma Wetterskip 2023-2027 Nederlands

En besjoch hjirûnder ús ferkiezingsfideo: Thús