Algemiene e-post:
haadbestjoer@fnp.frl

Jan Arendz (foarsitter)
Wenplak: Beetstersweach
T: 06 1186 4505

Jan Benedictus (ponghâlder)
Wenplak: Boelensloane

Aeltsje de Groot (skriuwer)
Wenplak: Stiens

Annigje Toering
Wenplak: Mantgum

Marcel van der Wal
Wenplak: Aldegea (Smellingerlân)

Klaas Nieuwhof
Wenplak: Berltsum

Marten Schotanus
Wenplak: Aldegea (Súdwest-Fryslân)