General e-mail:
haadbestjoer@fnp.frl

Jan Arendz (president)
Place: Beetstersweach / Beetsterzwaag
T: +31 (0) 6 1186 4505

Jan Benedictus (treasurer)
Place: Boelensloane / Boelenslaan

Aeltsje de Groot (secretary)
Place: Stiens

Annigje Toering
Place: Mantgum

Marcel van der Wal
Place: Aldegea / Oudega (Smellingerlân / Smallingerland)

Klaas Nieuwhof
Wenplak: Berltsum

Marten Schotanus
Wenplak: Aldegea / Oudega (Súdwest-Fryslân)