Algemien e-post:
HB.ynfo@fnp.frl

Jan Arendz (foarsitter)

Wenplak: Beetstersweach

T: +31 06 11864505

Jan Benedictus (ponghâlder)

Wenplak: Boelensloane

Aeltsje de Groot (skriuwster)

Wenplak: Stiens

Annigje Toering
Wenplak: Mantgum

Marcel van der Wal

Wenplak: Aldegea (Smellingerlân)