Hjirûnder fine jo de e-postadressen fan ús Wetterskipfraksje:

Bert Vollema

bvollema@wetterskipfryslan.nl

Tryntsje Albada

talbada@ab.wetterskipfryslan.nl