Provinsjale Steaten foarmje it demokratysk keazen parlemint fan Fryslân. Der binne 43 Steateleden dy’t meielkoar 14 politike partijen fertsjintwurdigje. De FNP hat op it stuit fjouwer sitten. Underoan dizze side fine jo mear ynformaasje oer ús Steateleden.

As ynwenner fan Fryslân kinne jo de leden fan Provinsjale Steaten kieze. Dat kin ienkear yn ’e fjouwer jier by de provinsjale ferkiezingen.

Provinsjale Steaten hawwe trije haadtaken:

 • it fertsjintwurdigjen fan de ynwenners fan Fryslân
 • it opstellen fan de rânebetingsten (kaders) foar it deistich bestjoer (Deputearre Steaten)
 • kontrolearje oft Deputearre Steaten harren wurk goed dogge

Provinsjale Steaten hawwe ek noch in oare taak: hja kieze de leden fan de Earste Keamer yn Den Haag.


Gerben van der Mei

Gerben van der Mei

Steatelid, fraksjefoarsitter

Portefúljes:

 • Programma 1. Bestjoer en feiligens
 • Programma 7. Finânsjes + Auditkommisje
 • Programma 8. Ferkear en ferfier
 • Programma 15. Ynternasjonale Saken en Keninkryksrelaasjes

Kontaktpersoan foar de gemeenten: 

Amelân, Dantumadiel, Noardeast Fryslân, SkiermûntseachTytsjerksteradiel

Tillefoan: 06 – 1548 0047 

E-post: g.h.vandermei@fryslan.frl

Dinie Visser

Steatelid

Portefúljes: 

 • Programma 2. Ekonomy, rekreaasje en toerisme
 • Programma 3. Kultuer
 • Programma 6. Europa, ynklusyf Platfoarm Europa
 • Lid Stipefraksje OPNL 

Kontaktpersoan foar de gemeenten:

De Fryske Marren, Hearrenfean, Ljouwert, Súd-west Fryslân 

Tillefoan: 06 82 05 15 05

E-post: dvisser@fryslan.frl 

Sita Land-Dotinga

Steatelid

Portefúljes:

 • Programma 4. Taal en ûnderwiis ynkl. Steatekommittee Frysk
 • Programma 5. Sport, sosjaal beleid en soarch
 • Programma 12. Wenjen en erfgoed
 • Programma 14. Streekwurk / Leefberens    

Kontaktpersoan foar de gemeenten:

Achtkarspelen, Eaststellingwerf, Opsterlân, Smellingerlân, Weststellingwerf 

Tillefoan: 06 15 50 05 59

E-post:  s.dotinga@fryslan.frl

Tjitte Hemstra

Steatelid

Portefúljes:

 • Programma 9. Wetter
 • Programma 10. Natoer en lânbou
 • Programma 11. Miljeu (duorsume) enerzjy en mynbou saken
 • Lid Stipefraksje OPNL

Kontaktpersoan foar de gemeenten: Flylân, Harns, Skylge en Waadhoeke

E-post: t.hemstra@fryslan.frl

Thom Feddema

Opfolger / Kommisjelid

Portefúljes:

 • Programma 9. Wetter     
 • Programma 10. Natoer en lânbou
 • Programma 11. Miljeu (duorsume) enerzjy en mynbou saken        

Tillefoan: 06 – 3179 5791 

E-post: t.feddema@fryslan.frl

Frank de Boer

Beliedsmeiwurker

E-post: f.deboer@fryslan.frl  

Tillefoan: 058 – 292 5803 

Mobyl: 06 – 5169 9853

Geriena Bosma

Beliedsmeiwurker

E-post: g.tiemens@fryslan.frl  

Tillefoan: 058 – 292 5803

FNP Steatefraksje

Provinsjehûs 
Twibaksmerk 52
8911 KZ Ljouwert

Postbus 20120
8900 HM Ljouwert

Tillefoan: 058-292 5803
E-post: fnp@fryslan.frl