Provinciale Staten vormen het democratisch gekozen parlement van Fryslân. Er zijn 43 Statenleden die in totaal 14 politieke partijen vertegenwoordigen. De FNP heeft op dit moment vier zetels, hieronder vindt u meer informatie over onze Statenleden.

Als inwoner van Fryslân kunt u de leden van Provinciale Staten kiezen. Dat kan om de vier jaar bij de provinciale verkiezingen.

Provinciale Staten hebben drie hoofdtaken:

 • het vertegenwoordigen van de inwoners van Fryslân
 • het opstellen van de kaders (beleid) voor het dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten)
 • controleren of Gedeputeerde Staten hun werk goed doen

Provinciale Staten hebben ook nog een andere taak: zij kiezen de leden van de Eerste Kamer in Den Haag. 

Gerben van der Mei

Gerben van der Mei

Statenlid, fractievoorzitter

Portefeuille:

 • Programma 1. Bestuur en Veiligheid
 • Programma 7. Financiën + Auditcommissie
 • Programma 8. Verkeer en Vervoer
 • Programma 15. Internationale Zaken en Koninkrijksrelaties

Contactpersoon voor de gemeenten: 

Ameland, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, SchiermonnikoogTytsjerksteradiel

Telefoon: 06 – 1548 0047 

E-mail: g.h.vandermei@fryslan.frl

Dinie Visser

Statenlid

Portefeuille: 

 • Programma 2. Economie, recreatie en toerisme
 • Programma 3. Cultuur
 • Programma 6. Europa, inclusief Platform Europa
 • Lid Steunfractie OPNL 

Contactpersoon voor de gemeenten:

De Fryske Marren, Heerenveen, Leeuwarden, Súdwest-Fryslân 

Telefoon: 06 82 05 15 05

E-mail: dvisser@fryslan.frl 

Sita Land-Dotinga

Statenlid

Portefeuille:

 • Programma 4. Taal en onderwijs incl. Steatekomitee Frysk
 • Programma 5. Sport, sociaal beleid en zorg
 • Programma 12. Wonen en erfgoed
 • Programma 14. Streekwurk / Leefbaarheid    

Contactpersoon voor de gemeenten:

Achtkarspelen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf 

Telefoon: 06 15 50 05 59

E-mail:  s.dotinga@fryslan.frl

Tjitte Hemstra

Statenlid

Portefeuille:

 • Programma 9. Water
 • Programma 10. Natuur en landbouw
 • Programma 11. Milieu, (duurzame) energie en mijnbouwzaken 
 • Lid Steunfractie OPNL

Contactpersoon voor de gemeenten: Vlieland, Harlingen, Terschelling en Waadhoeke

E-mail: t.hemstra@fryslan.frl

Thom Feddema

Opvolger / Commissielid

Portefeuille:

 • Programma 9. Water     
 • Programma 10. Natuur en landbouw
 • Programma 11. Milieu, (duurzame) energie en mijnbouwzaken        

Telefoon: 06 – 3179 5791 

E-mail: t.feddema@fryslan.frl

Frank de Boer

Beleidsmedewerker

E-mail: f.deboer@fryslan.frl  
Telefoon: 058 – 292 5803 
Mobiel: 06 – 5169 9853

Geriena Bosma

Beleidsmedewerker

E-mail: g.tiemens@fryslan.frl  
Telefoon: 058 – 292 5803

FNP Statenfractie

Provinsjehûs 
Twibaksmerk 52
8911 KZ Ljouwert

Postbus 20120
8900 HM Ljouwert

Tillefoan: 058-292 5803
E-post: fnp@fryslan.frl