Hieronder is het FNP programma voor Provinciale Staten te lezen. Dit programma is definitief vastgesteld op 12 november 2022.

Lees ons programma in drie talen: 

En besjoch hjirûnder ús ferkiezingsfideo: Thús