Auke van der Goot

Auke van der Goot (FNP) is sinds de Senaatsverkiezingen in mei 2023 de Senator fan de FNP voor OPNL. Auke is geboren en opgegroeid in Leeuwarden-Huizum, studeerde geschiedenis in Groningen en werkte daarna voor de provincie Fryslân, het European Bureau for Lesser Used Languages (in Brussel) en Mercator-Education (Fryske Akademy). Van 1999-2022 was hij beleidsadviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in Den Haag en ook in Brussel.

Bij BZK werkte hij onder andere aan de rol van gemeenten, provincies en waterschappen in Europa, aan de positie van grensregio’s en aan samenwerking van die regio’s met Duitsland en België (vooral met Vlaanderen). Ook heeft hij een bijdrage geleverd aan de Wet Gebruik Friese taal (2013).

Resultaten boeken voor Fryslân en de andere regio’s, in Den Haag en Europa, is voor Auke van der Goot een rode draad in zijn leven. Ook als Senator voor de OPNL wil hij zich daar sterk voor maken. Want samen staan regio’s en hun inwoners sterker in de Eerste Kamer.

Gerben Gerbrandy

Gerben Gerbrandy (FNP) was van juni 2019 tot januari 2021 lid fan de Eerste Kamer voor de OSF.

Gerbrandy was in de Eerste Kamer de eerste die aandacht had voor de verhuurdersheffing. Er kwam een onderzoek waaruit bleek dat de woningcorporaties in de komende vijftien jaar 30 miljard euro tekort zullen komen om hun kerntaak uit te voeren, nét die 2 miljard euro per jaar die ze nu via de verhuurdersheffing moeten overmaken aan de staatskas. Inmiddels wil een groot aantal partijen de heffing afschaffen. Verder was hij de eerste die bij de Algemene Financiële Beschouwingen in 2019 over het basisinkomen begon. Daarbij heeft hij de Minister fan Financiën een boek over dat onderwerp aangeboden, op voorwaarde dat hij het ook zou lezen.

Gerbrandy heeft besloten om begin 2021, na circa twee jaar op te houden met zijn werk als senator, omdat het werk als eenmansfractie voor hem niet langer was vol te houden.

Hindrik ten Hoeve

Hendrik ten Hoeve (FNP) is in totaal 12 jaar senator geweest voor de OSF. Hij genoot groot aanzien en had een beslissende stem in tal van zaken, zoals het tegengaan van bezuinigingen op cultuur, het veiligstellen van Friestalige kinderopvang en het veiligstellen van de onafhankelijkheid fan Omrop Fryslân. 

Ten Hoeve heeft ook met succes de professionele status voor monumentenorganisaties (POM-status) bepleit. Daardoor hoeft bijvoorbeeld de Stichting Alde Fryske Tsjerken aan minder bureaucratische verplichtingen te voldoen bij het onderhoud van haar monumenten.