3 november 2023

De FNP maakt zich grote zorgen over hoe het met de weidevogels in Fryslân gaat. Hoewel er in 2023 meer eieren zijn gelegd, komen die lang niet altijd uit en het is voor jonge kuikens moeilijk om te overleven. Als we op de bestaande wijze doorgaan, zal Fryslân waarschijnlijk haar doelen niet bereiken. Er moet een tandje bij.

Vorige week werd het Jaarbericht 2023 over de populatie van de weidevogels in Fryslân gepubliceerd. Het beleidsdoel van de Provincie Fryslân is om in 2030 weer 10.000 broedparen van de grutto te hebben – in 1990 waren dat nog 30.000 paar. Ook andere soorten laten een neergang zien. Met dat doel en door de inzet van een breed palet aan maatregelen heeft de provincie zich voorgenomen om inhoud te geven aan haar verplichting om de weidevogels te beschermen.

Opnieuw is het niet geslaagd om de negatieve trend om te buigen en daarom stelt de FNP vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Dat gaat enerzijds over het nakomen van de afspraken die met de sector zijn gemaakt over de zorgplicht voor akker- en weidevogels en anderzijds over het stimuleren van weidevogelbeheer door boeren via onder meer het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Er staat een groot aantal beleidsinitiatieven op stapel met financiële middelen daar aan kunnen bijdragen, bijvoorbeeld via Europese subsidies, of via het transitiefonds bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De FNP wil weten hoe die middelen ingezet kunnen worden. Het is zaak dat er niet onnodig tijd wordt verspilt. Snelheid is nodig om de trend te keren en de doelen te halen die de provincie zich zelf heeft opgelegd..

Schriftelijke vragen FNP over de weidevogelsDownloaden


Tags: Natuer en lanskip