14 maart 2024

De FNP Statenfractie heeft grote zorgen dat steenmarters binnenkort niet meer morgen worden bejaagd en weggevangen. Volgens mensen in het veld is het quotum om steenmarters te vangen bijna bereikt. Dat is slecht nieuws voor onze weidevogels, net nu het broedseizoen is begonnen. De eerste kievitseieren zijn de afgelopen anderhalve week gevonden.

De FNP maakt zich grote zorgen over de rode lijst-soorten als kievit, grutto, tureluur en scholekster. Dat zijn de 4 hoofdsoorten onder de weidevogels. Ook andere soorten als leeuwerik, graspieper en eendensoorten hebben het, zo blijkt uit eerdere pilots van de provincie, erg te lijden gehad onder de predatie door de steenmarter.

Omdat Fryslân een echte weidevogel-provincie is en er alles aan wil doen om de soorten in stand te houden, wordt de steenmarter weggevangen. De steenmarter is een dier dat weidevogels eet en ook de eieren en kuikens. Omdat de grutto in bedreigde rode lijst-soort is, waar nog maar 6.700 paar van broeden in Fryslân, heeft de provincie besloten er alles aan te doen om deze soort naar 10.000 te krijgen. Maar ook andere weidevogels staan al jaren onder druk. Dit komt door verschillende factoren, waarvan één de predatie is.

De partij wil van het college van Gedeputeerde Staten weten hoe het nu precies zit met het quotum en hoe het kan dat zo vroeg in het seizoen al zoveel steenmarters zijn gevangen? Zijn er meer als dat wij eerder hadden gedacht? En wat kan daar uit worden afgeleid over de verspreiding en de gunstige staat van instandhouding van steenmarters? Is het voor het beschermen van de weidevogels nodig om de vrijstelling voor het vangen van de steenmarter te verruimen?

Foto: Wikipedia/M.zlinko

Skriftlike-fragen-FNP-oer-stienmurd-1Downloaden


Tags: