27 maart 2023

De FNP Statenfractie heeft vorige week uitgebreid antwoord gekregen van de Europese Commissie op haar verzoek om de beschermingsstatus van de wolf aan te passen. Daarbij gaat de Europese Commissie in op de mogelijkheden van het EU-beleid om veehouders te ondersteunen om hun vee te beschermen en de mogelijkheid die lidstaten hebben om in bijzondere gevallen specifieke probleemwolven aan te pakken.

Begin februari had de FNP Statenfractie in een brief aan voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie gevraagd  om de beschermingsstatus van de wolf in Fryslân op korte termijn aan te passen. Als de Europese Commissie dat zou doen, dan krijgt de provincie de mogelijkheid om beheersmaatregelen te nemen om het grote aantal aanvallen van wolven op vee tegen te gaan.

In haar antwoordbrief geeft de Europese Commissie aan dat het binnen het natuurbeleid belangrijk is om de wolf in Europa terug te brengen in een gunstige staat van instandhouding, nadat het dier eerder is uitgeroeid. Maar dat levert wel conflicten op met de veehouderij. Het gaat er daarom om een manier van samenleven te vinden tussen wilde dieren en de veehouderij. Daarbij wordt geprobeerd om maatregelen die goed werken om dieren te beschermen zoveel mogelijk bekend te maken en daartoe handreikingen te bieden.

De brief gaat eveneens uitgebreid in op de mogelijkheid om veehouders ondersteuning te geven om hun vee te beschermen. Dat geldt zowel voor het materiaal, bijvoorbeeld de hekken, maar ook voor he extra werk dat daarmee verbonden is. Daarnaast zouden lidstaten voldoende compensatie moeten bieden als er desondanks toch dieren worden aangevallen. De verantwoordelijke Europese Commissarissen van milieu en landbouw hebben eerder een brief gestuurd aan de nationale ministers over de inzet van EU subsidies en toegestane staatsteun. Nederland maakt daar geen gebruik van.

Wat het beheer van wolven betreft, schrijft de Europese Commissie dat lidstaten mogen afwijken van de strikte bescherming indien dat nodig is om ernstige schade te voorkomen. Er mag dan geen acceptabel alternatief zijn en het behoud van de soort mag niet in gevaar komen. Ook daarvoor is er een handreiking beschikbaar.

Over de diepgaande beoordeling van de wolf waar de FNP om heeft gevraagd, schrijft de Europese Commissie dat die al in 2023 zal worden uitgevoerd. Daarvoor zullen alle beschikbare wetenschappelijke en technische gegevens betrokken worden om te zien of aanvullende maatregelen nodig zijn. In de reactie van de Commissie van 7 maart 2023 op de resolutie van het Europese Parlement gaat de Commissie daar verder op in. In die reactie staat ook dat Zwitserland de beschermingsstatus conform het Verdrag fan Bern wilde verlagen, maar dat de EU dat vooralsnog te vroeg vindt.

FNP-fractievoorzitter Sijbe Knol: ‘De Europese Commissie is duidelijk nog niet zover dat zij ruimte ziet voor beheersmaatregelen voor de wolvenpopulatie in Fryslân, maar geeft wel openingen om wat aan specifieke probleemwolven te doen en om veehouders meer als voorheen te ondersteunen. Het is opvallend dat de Nederlandse overheid daarbij geen gebruik maakt van beschikbare Europese fondsen.’

De FNP vindt het goed dat de Commissie doorpakt met haar diepgaande onderzoek, dat dit jaar wordt uitgevoerd. De Nederlandse minister heeft aangegeven ook eerst nog een dialoog te willen, maar heeft al wel contact gezocht met haar collega’s in de buurlanden om samen tot een internationaal wolvenplan te komen.

Sijbe Knol: ‘Het besef is er intussen wel dat er wat moet worden gedaan aan de wolf in onze regio, maar het heeft tijd nodig voordat beheer mogelijk zal worden. Tot het zover is, zal de FNP zich blijven inzetten voor beschermingsmaatregelen.’

Downloads:
Antwoordbrief over de wolf van de europese commissie aan sijbe knol, FNP fryslân
Brief FNP fryslân over de wolf aan president von der leyen, europese commissie
Reactie europese commissie op resolutie europees parlement
Brief minister voor natuur over de wolf aan commissaris brok, provincie fryslânTags: Buorkje yn Fryslan Europa Natuer en lanskip