Fryslân ligt er wat de wegen betreft netjes bij en is voor de komende jaren eigenlijk wel haast klaar. De FNP is dan ook geen voorstander van een nieuwe weg tussen Sneek en Leeuwarden. Met uitzondering van wat aanpassingen hier en daar voor de verkeersveiligheid, voorzien we in de komende periode van vier jaar geen grote projecten. Wat de vaarwegen betreft moeten de bruggen over het Prinses Margrietkanaal snel worden gemoderniseerd door Rijkswaterstaat. Nieuwe grote vaarwegen zijn in Fryslân niet nodig. De kosten van zulke grote investeringen leveren onvoldoende rendement op en hebben een negatieve impact op ons landschap. We blijven scherp op een goede bereikbaarheid van onze eilanden.

 

Landschappelijke kosten Lelylijn wegen niet op tegen de baten

Een ander groot project dat speelt en mogelijk nog meer zal opspelen is de zogenaamde Lelylijn. Een snelle spoorverbinding tussen de Randstad, het noorden van Nederland en de rest van Europa. Fryslân verdient een goede verbinding, maar de kosten voor ons landschap en de koppeling die in de plannen wordt gelegd met grootschalige woningbouw zorgen ervoor dat de FNP geen voorstander is. Er moet worden uitgegaan van dat waar Fryslân zelf behoefte aan heeft. De FNP is dan ook tegen de komst fan in snelle spoorverbinding onder deze voorwaarden.

 

Toekomstbestendige structuur voor het openbaar vervoer

Nieuwe mobiliteit en met name het vraagstuk van het openbaar vervoer zullen de komende jaren op een andere wijze moeten worden bekeken. Zonder substantiële extra bekostiging vanuit het Rijk voor het openbaar vervoer als zaak van algemeen belang zal het onmogelijk worden om het busvervoer zoals we dat nu kennen overeind te houden. De FNP vindt het bereikbaar houden van het platteland uiterst belangrijk voor een leefbaar platteland en wil daarom inzetten op een betrouwbaar en robuust netwerk van hoofdverbindingen. Alle plaatsen in Fryslân moeten een vorm van toegang hebben tot dit netwerk. Met de opkomst van de elektrische fiets zijn kortere afstanden gemakkelijker te overbruggen als vroeger. Dat betekent ook dat er goede fietsstallingen nodig zijn en mogelijkheden om accu's op te laden. In samenwerking met de gemeenten zullen we dat moeten invullen. Inwoners die minder mobiel zijn, moeten de mogelijkheid hebben om bij de hoofdverbindingen te komen. In de toekomst zijn er geen grote lege bussen meer, maar komt er meer maatwerk. Met een robuust systeem en een nieuwe visie op mobiliteit blijft de toegang tot openbaar vervoer en de leefbaarheid overeind.

 

Landelijk zien we een (hernieuwde) discussie ontstaan over het zogenaamde rekeningrijden. Voor de FNP is het duidelijk dat de afstanden die mensen in Fryslân (moeten) afleggen over het algemeen groter zijn en dat er minder betrouwbare alternatieven zijn als bijvoorbeeld in het westen van Nederland. Dat betekent dat we vinden dat de inwoner van Fryslân niet de dupe mag worden van een nieuw systeem. 2023 FNP Fryslân - Disclaimer