NIEUWS   21-06-2019


Foarútbuorkje’ met veenweide en biodiversiteit

' Pykje' was op de poster het symbool voor de FNP in verkiezingstijd om serieus te investeren in de weidevogel. In het coalitieakkoord zijn nieuwe doelen vastgesteld voor het aantal weidevogels in gebieden met agrarisch natuurbeheer.

"Tien miljoen extra voor veenweide problematiek! " (Wopke Veenstra)

Weidevogels

Er komt een weidevogelsherstelprogramma voor de biodiversiteit in Fryslân. We hebben daar in het nieuwe bestuursakkoord € 3,0 miljoen voor over. 'Pykje' was op de poster het symbool voor de FNP in verkiezingstijd om serieus te investeren in de weidevogel. Het doel is nu: het aantal weidevogels in gebieden met agrarisch natuurbeheer neemt toe . Er wordt € 5,4 miljoen in gestoken. Inclusief maatregelen tegen predatie, handhaving en aanpassingen in het landschap. Wat het landschap betreft: wij betrekken de gevolgen voor het landschap expliciet in al onze (beleids-)keuzes. Tegen het verdwijnen en vervlakken van karakteristieke cultuurhistorische sloten, terpen, elzensingels en dykswâlen zal de komende periode meer worden gedaan.

 

Veenweide

Er is een keuze gemaakt voor het ambitieniveau voor het Friese veenweidegebied op basis van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse. Verder zijn er de uitkomsten van de onderzoeken en gebiedsprocessen van onderen op in de kansrijke gebieden die worden uitgevoerd. De peilen gaan (op plaatsen nu ook al) omhoog. De provincie steekt er straks € 10 mln (extra) in. Dat is nog boven wat er nu al in de gebiedsprocessen omgaat. Er wordt ook geld van het Rijk verwacht nu de aanpak van de veenweide in het landelijke Klimaatakkoord tot een landelijk speerpunt is verklaard.

 

Landbouw

De biologische landbouw in Friesland krijgt de mogelijkheid om aanmerkelijk verder te groeien. De 'reguliere' landbouw wordt meer natuurinclusief waardoor voor natuur en milieu ook 'meters' gemaakt kunnen worden. Financiering moet uit de reguliere geldstromen komen,  o.a. de zogenaamde " tweede pijler ' van het landbouwgeld uit de Europese Unie.

 

FNP docht it! #3

Lees ook onze berichten uit de verkiezingen

1. "Fryslân kan de wereld gezond en duurzaam eten geven"  
2. "Onze inzet voor het Friese landschap"

 Tags: feangreide, lanbou, natuer en lanskip

MEER OVER DIT ONDERWERP
2019 FNP Fryslân - Disclaimer