Wietske Poelman
  Wietske Poelman 31 maaie 2016 lyts          Wenplak: Gerkeskleaster-Strobos

 

E-Post: fnp@fryslan.frl

Tillefoan: 058-2925803

 

Docht it skriuwerskip fan de fraksje. Runt ús kantoar. Wit alles fan wurklisten, notulen en argyf. Wolle jo in ôfspraak meitsje of algemiene ynformaasje dan kin Wietske jo helpe (moandeis en tiisdeis op kantoar, mar alle dagen fia de E-post).

 

 Yde Dijkstra
 Yde portet b 15 maart 2011      Wenplak: Ljouwert

 

E-Post: y.dijkstra@fryslan.frl

Tillefoan: 058-2925803

 

Stipet de fraksje ynhâldlik. Docht ûndersyk, stelt fragen, skriuwt notysjes. Underhâldt ús webside en kontakten mei de parse. Foar fragen oer stânpunten, moasjes, amendeminten en beliedsnota's moatte jo by him wêze (moandei o/m tongersdei op kantoar).

 

 

 2019 FNP Fryslân - Disclaimer