NIJS   07-02-2018


Frijbûtser fan febrewaris no online

Foto: Tette Liemburg - Praathûs FNP Ljouwert - Yn dit nûmer: de nije koälysje yn Súdwest: "Ynnovaasje, ko-kreaasje, gearhing en skerpere resultaten"- it liket it program fan de FNP wol !

Yn dizze Frijbûtser Corrie Bergstra oer de koälysje-ûnderhannelingen yn Súdwest-Fryslân. Lyda Veldstra komt te praat oer it sukses fan it politike Praathûs fan de FNP Ljouwert.

 

It Haadbestjoer jout in wiidweidich ferslach fan de noflike Nijjiersgearsit 2018 op'e Rottefalle. Taheakke ek de folsleine nijjierstaspraak fan de foarsitter, en de oankundiging fan in diskusjejûn oer de Sleepwet.

 

De Steatefraksje docht ferslach fan de wapenfeiten yn Provinsjale Steaten fan desimber en jannewaris. Fierder noch artikels oer de âldjiersgearsit ôfdieling Noardeast-Fryslân, de stipefraksje fan Achtkarspelen en in oprop om it Europeeske Minority Safepack Initiative te tekenjen.

 

Taheakke:

Frijbûtser 456 febrewaris 2018 

 Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer