NIJS   27-01-2021


PvdA en FNP wolle in oplossing foar de lûdoerlêst troch definsjeradar

De nije SMART-L radar fan Definsje soarget foar oerlêst by de ynwenners fan Wier. Dy nije radarynstallaasje makket folle mear leven as syn foargonger. Yn ‘e nacht wurdt de radar no útskeakele, mar dat is gjin strukturele oplossing tsjin de oerlêst. “Nei de petearen dy’t wy hân hawwe mei de bewenners meitsje wy ús soargen oer de minne kommunikaasje foar it ferfangen en de oerlêst dy’t de nije radar no feroarsaket”, sizze de Steateleden Erik de Groot (PvdA) en Sijbe Knol (FNP).

"Lit de minsken de stilte wer hearre" (Sijbe Knol oer radar Wier)

Ynwenners fan Wier hawwe net allinne lêst fan it gelûd, mar jouwe ek oan dat it wifi-sinjaal minder sterk is en dat se faker lêst hawwe fan elektrisiteitssteuringen. "De bewenners meitsje har soargen oer de gefolgen fan it leechfrekwinte lûd op har sûnens. It taast it wengenot oan. Der moat gau in oplossing komme", neffens de Steateleden. Sy stelle dêrom skriftlike fragen oan Deputearre Steaten. De PvdA en FNP wolle witte oft der in technyske oplossing is om it lûdsnivo leger te krijen.

 

Minder fûgels

De minsken yn Wier sjogge de lêste tiid folle minder fûgels yn de omjouwing fan de radar en hawwe in sterk fermoeden dat it komt fan it hurdere lûd. De PvdA en FNP wolle dêrom witte oft ûndersyk dien is nei de miljeu-effekten fan de nije ynstallaasje en oft de radar eins wol binnen de besteande omjouwingsfergunning past.

 

Breklike kommunikaasje

De Groot en Knol freegje har ek ôf wêrom't net mei de ynwenners praat is oer it ferfangen fan de radarynstallaasje. "Pas nei fragen en klachten fan bewenners hat der in foarljochtingsbyienkomst fan Definsje west. Wy wolle witte wêrom't der foar de tiid gjin oerlis west hat mei de bewenners, dy't no mei de problemen sitte", sizze de Statenleden. Sy freegje oan de Deputearre om de klachten fan de bewenners ûnder de oandacht te bringen by de Steatssekretaris fan Definsje, mei de oprop om hurd mei in strukturele oplossing te kommen.

 

Tekst: PvdA Fryslân, oersetting FNP Downloads:
Skriftlike fragen pvda en FNP oer lûdsoerlêst definsjeradar wier
Antwurden op FNP fragen oer lûdsoerlêst definsjeradar wier
Antwurden op FNP ferfolchfragen oer lûdsoerlêst definsjeradar wier


Tags: Thus yn Fryslan, Wenje yn Fryslan

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer