NIJS   13-01-2021


Opiny oer wolvestek: Reële polityk duorret it langsteReële polityk duorret it langste
De wolf wie ferline wike wer oeral yn it nijs. In groep feehâlders yn Fryslân wol in stek om de provinsje hinne sette en ek waard bekend dat midden yn ús provinsje in swalkjende wolf op wyldkamera trappearre wie.[1] De oprop fan de feehâlders soarge foar in soad reaksjes. Foar in part ek hún, mar dat is net hielendal terjochte. Ofrûne sneon hawwe wy op besite west by de inisjatyfnimmers. Har ûnderlizzend boadskip moat serieus naam wurde. De feehâlders hawwe oprjochte soarch en sykje perspektyf. Mar sa'n stek sil juridysk en ekologysk sjoen net helber wêze.

 

Polarisaasje
Yn juny 2020 oppere in mearderheid yn Provinsjale Steaten fan Fryslân dat de wolf ‘ongewenst vreemdeling' ferklearre wurde moast. keare, beheare en útsette wie it kredo. Doe al wie dúdlik dat de útfiering juridysk folslein net mooglik wêze soe. Yn novimber waard dat befêstige nei deeglik ûndersyk troch de juridyske ôfdieling fan de provinsje.[2] Dochs wie der noch in Steatelid dat rôp dat de deputearre mar better syn bêst dwaan moat, want: ‘waar een wil is, is een weg'.[3] Sawol de moasje om de wolf te kearen as de opmerking fan it Steatelid binne net reëel. Se leverje gjin bydrage oan in helbere oplossing. Op koarte termyn liket it derop oft der in lyts súkseske helle is, mar eins ferkeapje je de skieppe- en feehâlders bakte lucht. Dat in groep feehâlders no ropt om in stek fan Lemmer oant Lauwerseach ta komt ek troch de wize wêrop't in part fan de polityk ûnhelbere oplossingen foarstelt. Der sprekt in soarte fan wanhoop út.

 

Realiteitsin en perspektyf
Yn it begjin fan de hjerst fan 2020 hawwe wy op wurkbesite yn Drinte west. Dêr hawwe wy petearen hân mei skieppehâlders, leden fan de gebietskommisje previnsje wolveskea Drinte en oare belanghawwenden.[4] It is de heechste tiid dat ek Fryslân yn gearwurking mei alle belanghawwenden in plan útstippelt foar it definitive fêstigjen fan de wolf dat wol juridysk helber is, de natuer respektearret en it fee beskermet dêr't dat nedich is. Ynwenners en konsuminten wolle in oantreklik lânskip mei bisten yn de greide. De provinsje stimulearret weidzjen en wol dat it oanpart biologyske boeren grutter wurdt. De boeren hawwe in eigen ferantwurdlikheid om har bisten te beskermjen, mar kinne dat net allinne. Op de hiel koarte termyn is it dêrom winsklik dat spesjale wolvenetten beskikber makke wurde om binnen in pear oeren foar previntive maatregels te soargjen as der ynienen in swalkjende wolf opdûkt en dêrneist yn te setten op nachtfakken. Der binne mooglikheden mar dy binne wol arbeidsyntinsyf. In passende temjittekomming heart dêr ek by.

 

Nim ferantwurdlikheid
De wolf is definityf werom en hy is strang beskerme. Dat is de werklikheid wêr't wy it mei dwaan moatte. Polityk betsjut net altyd fertelle wat in oar hearre wol. Nee. Polityk is ek ferantwurdlikheid nimme, helder oanjaan wannear't wat net kin, ek minder populêre boadskippen oerbringen. Dan nim je de sektor wol serieus. In provinsjaal stek is net de oplossing.

 

Sijbe Knol
Fraksjefoarsitter FNP Fryslân.[1] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/friese-boeren-willen-een-hek-rond-de-provincie-tegen-de-wolf~b88548de/

[2] https://www.lc.nl/friesland/Motie-onuitvoerbaar-wolf-weren-uit-Friesland-is-onmogelijk-26168417.html

[3] VVD Friesland: ‘Motie wolf vraagt om snelle actie' | Veld-post.nl - Landbouwnieuws voor Noord-Nederland (veld-post.nl)

[4] https://frieschdagblad.nl/2020/10/10/schapenhouders-zullen-zich-moeten-wapenen-tegen-de-wolfTags: Buorkje yn Fryslan, Natuer en lanskip

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer