NIJS   02-09-2020


Skriftlike fragen FNP oer ‘Wereldreiscampagne' Merk Fryslân

De FNP is min te sprekken dat der gjin wurd Frysk brûkt wurdt yn de nijste toerismekampanje fan Merk Fryslân. Dy is rjochte op it eigen Fryske publyk, om yn Coronatiid yn eigen lân op stap te gean. De partij neamt it in ‘miste kâns' foar mear sichtber Frysk yn de publike romte. It Kolleezje fan Deputearre Steaten hat skriftlike fragen krigen oer de kwestje.

"In miste kâns foar mear Frysk yn de publike romte" (Sijbe Knol yn fragen oer 'Wereldreiscampagne' Merk Fryslân)

Gjin wurd Frysk

Yn de saneamde ‘Wereldreiscampagne' fan Merk Fryslân wurdt op de Arriva-bussen as provinsjenamme konsekwint ‘Friesland' brûkt yn stee fan de offisjele provinsjenamme ‘Fryslân'. Ek foar it oare is der yn alle oare tekstuele uteringen by dizze kampanje gjin wurd Frysk by. Wurdfierder Knol fan de FNP wol dat it Kolleezje oanstiet op mear sichtber Frysk as kommunikaasjemedium: ‘Dat meie wy ferwachtsje fan in organisaasje dy't syn jild fan de Provinsje Fryslân krijt. Mar ek út kommunikaasje eachweid. Neffens de nije Taalatlas 2020 is it publyk dêr't dizze kampanje him op rjochtet ommers yn mearderheid Frysktalich'. ‘Utsoarte by in organisaasje dy't sels ‘Merk Fryslân' hjit.'    

 

Publike romte

De FNP fynt de gong fan saken in miste kâns foar it Frysk yn relaasje ta it Kolleezjeakkoart Lok op 1, doel 55. Dêr is ôfpraat: ‘It gebrûk fan it Frysk troch ynwenners, Fryske organisaasjes en yn de iepenbiere romte is sichtber en mjitber omheech gien'.

Sijbe Knol wol no witte wat it Kolleezje der oan dwaan sil om dochs noch in positive draai te jaan oan de kwestje: ‘Wy wolle der op ta dat soks net wer barre kin by kommunikaasjekampanjes dy't stipe wurde troch dizze Provinsje. Hoe wol it Kolleezje boargje dat kânsen foar mear sichtberens fan it Frysk yn de publike romte tenei benut wurde?Downloads:
FNP skriftlike fragen frysk yn kampanje merk fryslân
Antwurd op FNP fragen frysk yn kampanje merk fryslân


Tags: Frysk en Meartaligens, Thus yn Fryslan

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer