NIJS   18-06-2020


FNP stelt fragen oer it behâld fan beamwâlen yn Fryslân

Ut de jierrapportaazje oer 2019 oer it tafersjoch fan de natuerwetten blykt dat der hieltyd mear yllegale kap konstatearre wurdt. De FNP makket him al langere tiid soargen oer it behâld fan it Fryske lânskip en freget it kolleezje fan Deputearre Steaten dêrom om mear ynformaasje oer de hanthavening en it tafersjoch op de legale en yllegale houtkap.

"Moat it tafersjoch net strakker?" (Wopke Veenstra oer it ferdwinen fan beamwâlen)

Yn in grut part fan de provinsje bepale beamwâlen en -singels ús moaie lânskip. Hoewol't de provinsje Fryslân yn belied fêstlein hat dat it lânskip beskerme wurde moat, komt it dochs regelmjittich foar dat beammen yllegaal kapt wurde. Ek ferdwine geregeld weardefolle en karakteristike lânskipseleminten by it werynrjochtsjen fan perselen. De FNP wol dêrom witte wêr't de beammen no krekt ferdwine, en hoe't it stiet mei de werplantplicht dêr't de eigeners oan foldwaan moatte? Hawwe guon gebieten yn Fryslân der mear fan te lijen as oare gebieten? En hoe ferhâldt him dat mei it belied fan de provinsje om it lânskip te hoedzjen?

 

Wopke Veenstra: ‘Is der wol genôch tafersjoch? De provinsje jout oan dat der hieltyd mear yllegale houtkap konstatearre wurdt, mar der is yn 2019 mar ien kear in proses-ferbaal opmakke. Ek wurde der yn nije bestimmingsplannen fleksibele regels opnaam, dy't it lânskip skea dwaan kinne.'

 

Yn de jierrapportaazje stiet dat der in beheinde kapasiteit is foar it tafersjoch op de beammekap. De FNP stelt de fraach oft dat der ta liedt dat de hanthavening ek mar summier plak fine kin. Dêrnjonken riede guon gemeenten op dit stuit oanpassingen op it bestimmingsplan ta, wêrmei't de regels foar it behâld fan it lânskip fleksibeler tapast wurde kinne. In mooglik gefolch soe wêze kinne dat karakteristike singels en beamwâlen ferdwine of ferpleatst wurde. De FNP wol fan it kolleezje witte of sokke regels wol yn oerienstimming binne mei it besteande provinsjale belied. Downloads:
Skriftlike fragen oer beammekap
Antwurden ds op fragen beammekap


Tags: Natuer en lanskip

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer