NIJS   22-05-2015


FNP: fragen oer driigjende sluting skoalle Boksum

Foaroprinner yn trijetalich ûnderwiis

Corlienke de Jong 2015 lyts     

It soe skande wêze as de skoalle yn Boksum slute soe. As foaroprinner yn it trijetalige ûnderwiis hat krekt sa'n skoalle in wichtich plak yn it provinsjale belied. Dat seit de Steatefraksje fan de FNP yn skriftlike fragen oan deputearre Poepjes.

 

Corlienke de Jong

Wurdfierder Taal, Kultuer en Underwiis

 

Reaksje? Mail c.dejongfryslan.nl

 

  

De FNP stipet de âlden en it personiel fan de Otto Clant skoalle dy't wol takomst sjogge foar dizze basisskoalle. FNP wurdfierder Corlienke de Jong: ‘Wy tinke krekt as it doarp dat it ynnovative ûnderwiiskonsept wolris hiel oantreklik wêze kin foar learlingen út Ljouwert dy't har gerak net krije op in hiele grutte skoalle. Se wurkje yn Boksum mei groepstrochbrekkend ûnderwiis, I-pads, meartaligens en in soad ynternasjonale kontakten. Dêr hawwe se okkerdeis as ien fan 35 proefskoallen yn Nederlân noch in sertifikaat foar krigen.'

 

De Jong freget de deputearre hoe't de ûntwikkeling fan it trijetalich ûnderwiis ferrint. Se wol ek witte of it krekt is dat de sluting en fúzje fan lytse skoallen tsjin it provinsjale belied fan mear trijetalige skoallen yngiet: ‘As dit wier is, wat betsjut dit dan foar it doel om yn 2015 op 25 % trijetalige skoallen te kommen? Wat sille jo konkreet dwaan om de skoalle yn Boksum en oare fergelykbere skoallen in (meartalige) takomst te jaan?‘Downloads:
FNP skriftlike fragen driigjende sluting skoalle boksum
Antwurd oan FNP trijetalige skoalle boksum


Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer