NIJS

Tag: wurkje yn fryslan


FNP Fryslan FNP wurkje yn Fryslânw600
29-01-2019

Soarch oer leefberens by húsfesting tydlike wurknimmers

De húsfesting fan arbeidsmigranten mei net ten koste gean fan de leefberens yn doarpen en stedswiken. De provinsje soe in rol spylje moatte by dit gemeente-oerstiigjende probleem. FNP-Steatelid Klaas Fokkinga hat fragen steld oer de kwestje oa ...

FNP Fryslan Oie 2616640tub1fiwr
26-01-2019

Nije bioboeren frijstelle fan belêstingen

De FNP wol boeren dy’t oerskeakelje nei biologyske lânbou finansjeel stypje. Boeren moatte op syn minst twa jier lang frijsteld wurde fan ozb en wetterskipsbelêsting, fynt de partij. Dit is nedich omdat it oergean op biologysk buork ...

FNP Fryslan 20117211 326889461092001 7453085792669806724 o
07-12-2018

Problemen TopDutch: hat Fryslân profitearre?

De FNP-Steatefraksje hat hjoed skriftlike fragen yntsjinne oer de problemen by TopDutch. Oan de iene kant binne der grutte fraachtekens oer de resultaten fan de kampanje en it ‘ferbaarnen’ fan jild. Oan de oare kant fynt de FNP it nuver d ...

FNP Fryslan 40455983551 dfc1ddc538 o2
16-01-2018

Kramer fynt pulsferbod klap foar fiskers

Deputearre Johannes Kramer hat gjin goed wurd oer foar de wize wêrop't it Europeesk Parlemint in ein makke hat oan de pulsfiskerij. It ferbod is in hurde klap foar de sektor, seit er. Kramer hat de yndruk dat de diskusje yn it Europeesk Parlemi ...

FNP Fryslan
02-05-2016

Opiny: Fryslân CETA en TTIP-frije sône

Op dit stuit wurdt troch de Europeeske Uny (EU) folop ûnderhannele oer nije hannelsferdraggen mei Kanada (CETA) en de Feriene Steaten (TTIP). It ynwurking setten fan de ferdraggen hat fiergeande negative konsekwinsjes foar de lokale/regionale ...

FNP Fryslan 4884958471 864274886b o2
02-05-2016

Fryslân moat TTIP frije sône wurde

Fryslân moat in TTIP-frije sône wurde. Dat fynt de FNP. It hannelsakkoart hat negative konsekwinsjes foar de lokale en regionale demokrasy, seit steatelid Sybren Posthumus fan de FNP, omdat grutte bedriuwen privileezjes krije dy't se no n ...

2019 FNP Fryslân - Disclaimer