NIJS

Tag: Ferfier yn Fryslan


FNP Fryslan Ferljochting fytspaad tsjummearum (google m
22-03-2023

FNP stelt fragen oer ûntbrekkende strjitferljochting yn Tsjummearum

FNP Steatelid Gerben van der Mei stelt fragen oan it kolleezje fan Deputearre Steaten oer de ferkearsfeiligens fan de provinsjale dyk N384/Hegesylsterwei. By de oanlis fan it fytspaad yn de beboude kom fan Tsjummearum is twa jier lyn gjin strjitferlj ...

FNP Fryslan Frachtskip troch kanaal (pixa
03-02-2023

Fragen oer ûntheffingen foar grutte skippen op farwei Hearrenfean

Wopke Veenstra (FNP) en Elsa van der Hoek (GrienLinks) stelle tegearre fragen oan it kolleezje oer de ûntheffingen foar grutte skippen (110 m lang, klasse Va) op de farwei nei it Hearrenfean by Terherne del. ...

FNP Fryslan Prinses margriettunnel (foto: dominicus johannes bergsma/wikipe
19-12-2022

FNP: reparaasje akwadukt A7 moat heechste prioriteit krije

De FNP fynt dat de problemen mei it akwadukt ûnder it Prinses Margrietkanaal yn de A7 tusken Snits en De Jouwer sa gau as mooglik oanpakt wurde moatte. De FNP Steatefraksje hat hjoed skriftlike fragen steld oan it kolleezje fan Deputearre Steat ...

FNP Fryslan Sijbe
19-11-2022

Sijbe Knol op Fedde Schurer-lêzing: Fryske Oanpak foar in Bettere Takomst

FNP-lieder Sijbe Knol wie hjoed ien fan de trije haadsprekkers op de Fedde Schurer-lêzing. ...

FNP Fryslan Sânsleatbrêge terherne (google-street v
30-08-2022

FNP: hoe giet provinsje om mei plenning en kommunikaasje fan ynfrastruktuerprojekten?

De FNP Steatefraksje wol fan it kolleezje witte hoe’t it omgiet mei de plenning en kommunikaasje fan ynfrastruktuerprojekten. Wa bepaalt wannear’t in wurk krekt útfierd wurdt en wêr is dat fan ôfhinklik? En krekt sa wic ...

FNP Fryslan Autodyk yn frysl&aci
02-07-2022

FNP komt mei petysje tsjin lanlik foarnimmen rekkenriden

De Fryske Nasjonale Partij (FNP), as wurdfierder fan de regio, komt mei Groninger Belang en Sterk Lokaal Drenthe mei in petysje tsjin de lanlike ynfiering fan it rekkenriden. Mei de plannen, sa’t dy juster oankundige waarden troch it kabinet, w ...

FNP Fryslan Ferfier yn frysl&aci
30-06-2022

FNP hat noed oer unifoarme tapassing rekkenriden

Neffens berjochten yn de media sil der moarn yn de ministerried praat wurde oer wetjouwing oer it rekkenriden. Der soe yn hiel Nederlân ien unifoarm taryf per kilometer komme moatte, sa stie ek yn it koälysjeakkoard fan Rutte IV. De FNP St ...

FNP Fryslan RekreaasjEFA
09-06-2022

FNP wol feilige rekreaasjefarwei nei Drachten

De FNP Steatefraksje hat fragen steld oan it kolleezje fan Deputearre Steaten oer de útkomsten fan it ûndersyk nei it ûntflechtsjen fan berops- en rekreaasjeferkear en it effekt dêrfan op de feiligens. Yn 2019 hie de fraksje ...

FNP Fryslan Bush
27-04-2022

FNP, PvdA, ChristenUnie en CDA wolle debat oer ferskraling iepenbier ferfier

De Steatefraksjes fan FNP, PvdA, ChristenUnie en CDA wolle op koarte termyn in debat oer de driigjende ferskraling fan it iepenbier ferfier yn Fryslân. Se hawwe grutte soarch dat it iepenbier ferfier yn de provinsje fierder útklaaid wurd ...

FNP Fryslan Bush
31-03-2021

Hâld Fryslân berikber

‘Hâld Fryslân berikber’, mei dy oprop stelle de FNP, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, CDA en GrienLinks skriftlike fragen oan it kolleezje fan Deputearre Steaten. Op 30 maart binne de Steatefraksjes op de hichte brocht fan ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer