NIJS


FNP Fryslan Sijbe
19-11-2022

Sijbe Knol op Fedde Schurer-lêzing: Fryske Oanpak foar in Bettere Takomst

FNP-lieder Sijbe Knol wie hjoed ien fan de trije haadsprekkers op de Fedde Schurer-lêzing. ...

FNP Fryslan Jan arendz
19-11-2022

Jan Arendz nije foarsitter FNP Fryslân

Jan Arendz fan Beetstersweach is de nije foarsitter fan FNP Fryslân. ...

FNP Fryslan Bert vol
18-11-2022

Bert Vollema foar FNP yn Wetterskipsbestjoer

Bert Vollema (54) fan Tsjom wurdt yn it Algemien Bestjoer fan it Wetterskip de opfolger fan de yn septimber hommels ferstoarne Yde Dijkstra fan Ljouwert. De beneaming sil plak fine yn de AB-gearkomste fan it Wetterskip fan 22 novimber oankommend. ...

FNP Fryslan Dieke van der pol (FNP waadho
17-11-2022

FNP-riedslid nei Brussel foar workshop oer mear froulju yn de polityk

Freed sil FNP riedslid Dieke van der Pol út Waadhoeke meidwaan oan in workshop oer de partisipaasje en empowerment fan froulju yn de polityk. Dy sil plak fine yn it Europeesk Parlemint yn Brussel en wurdt organisearre troch de European Free Al ...

FNP Fryslan Affiche eu konferinsje oer maritime feili
15-11-2022

FNP sprekt yn it Europeesk Parlemint oer de MSC Zoe

Europeeske help nedich foar feiligens kontenerskipfeart ...

FNP Fryslan See
10-11-2022

Fryske Steatepartijen: lossingen ôffalweter yn Waadsee ûnakseptabel

Yn de media wiene der berjochten dat der ôffal- en kuolwetter lost wurdt op de Waadsee en dat der dêrmei sa no en dan oertrêdingen konstatearre wurde. De Fryske Steatefraksjes fan GrienLinks, PvdA, FNP, PvdD, SP, D66 en Wiersma stel ...

FNP Fryslan Sinnepani
08-11-2022

Ien miljoen euro foar MKB en ferieningslibben

De Steatefraksjes fan CDA, PvdA, FNP, VVD, D66, Steatelid Goudzwaard en de ChristenUnie freegje de provinsje om yn de begrutting fan it jier 2023 ien miljoen frij te meitsjen foar de enerzjy-problematyk. Dêrfan is 500.000 euro bestimd foar it M ...

FNP Fryslan
05-11-2022

De leden oan set: FNP Wetterskipsprogram 2023-2027

Op 18 novimber sille de leden fan de FNP it Wetterskipsprogram 2023-2027 fêststelle. ...

FNP Fryslan Ryksuniversiteit g
04-11-2022

FNP hat grutte soarch oer sleauwe hâlding provinsje by Frysk oan de universiteit

De FNP Steatefraksje hat in soad fragen by de opfolging fan de heechlearaar Fryske Taal en Kultuer oan de Ryksuniversiteit Grins. De kommende jierren sil ûndersyk en ûnderwiis yn de Fryske taal net langer yn hannen wêze fan in heech ...

FNP Fryslan Porthos-pro
02-11-2022

FNP: wat binne de gefolgen fan de Porthos-útspraak foar Fryslân?

De FNP Steatefraksje hat fan ‘e moarn oan it kolleezje frege om oan te jaan wat de gefolgen wêze sille fan de jongste útspraak fan de Ried fan Steat oer it natuerbelied en de stikstof. De FNP wol witte wat de gefolgen binne foar pr ...

FNP Fryslan Yde dijk
27-09-2022

Yde Dijkstra 1966 - 2022

Oandien binne wy no’t ús Yde Dijkstra der net mear by is. ...

FNP Fryslan
24-09-2022

FNP set yn op Fryske oanpak foar in bettere takomst - konsept-program 2023-2027

De mienskip, it lânskip en noflik wenjen. Dy tema’s stean sintraal yn it FNP-program ‘Sa dogge wy dat hjir’ foar de ferkiezings fan Provinsjale Steaten in 2023. De partij wol it súkses fan 2022 yn ‘e gemeenten, do ...

FNP Fryslan Boartoer (pixa
13-09-2022

Seis Steatefraksjes freegje oan it kolleezje: wêr is de NAM mei oan de gong?

Seis Fryske Steatefraksjes, GrienLinks, FNP, PvdA, PvdD, SP en D66 meitsje har soargen oer de ûntwikkelingen rûnom de NAM, de ferkeap fan gasfjilden, de gaswinning en de Waadsee. De fraksjes stelle fragen oan it kolleezje fan Deputearre S ...

FNP Fryslan Sânsleatbrêge terherne (google-street v
30-08-2022

FNP: hoe giet provinsje om mei plenning en kommunikaasje fan ynfrastruktuerprojekten?

De FNP Steatefraksje wol fan it kolleezje witte hoe’t it omgiet mei de plenning en kommunikaasje fan ynfrastruktuerprojekten. Wa bepaalt wannear’t in wurk krekt útfierd wurdt en wêr is dat fan ôfhinklik? En krekt sa wic ...

FNP Fryslan Bern sw
16-08-2022

FNP: gjin algemien swimferbod foar it Fryske wetter

Neffens berjochten yn de media soe it swimmen yn iepen wetter yn de takomst wol ferbean wurde kinne. In lanlike wurkgroep is dwaande mei nije oanbefellings, en út eangst foar oanspraaklikheid soene legere oerheden it frij swimmen yn iepen wett ...

FNP Fryslan Mark rutte (copyright ep 2
10-07-2022

Iepen brief oan Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Gert-Jan Segers

Bêste Mark, Sigrid, Wopke en Gert-Jan,
It is in grutte binde. Op eins alle beliedsterreinen. It lân wurdt bestjoerd troch managers yn stee fan fisjonêrs. In lang skoft wie fyzje foar dy, Mark, ‘als een olifant die het zicht ...

FNP Fryslan Autodyk yn frysl&aci
02-07-2022

FNP komt mei petysje tsjin lanlik foarnimmen rekkenriden

De Fryske Nasjonale Partij (FNP), as wurdfierder fan de regio, komt mei Groninger Belang en Sterk Lokaal Drenthe mei in petysje tsjin de lanlike ynfiering fan it rekkenriden. Mei de plannen, sa’t dy juster oankundige waarden troch it kabinet, w ...

FNP Fryslan Ferfier yn frysl&aci
30-06-2022

FNP hat noed oer unifoarme tapassing rekkenriden

Neffens berjochten yn de media sil der moarn yn de ministerried praat wurde oer wetjouwing oer it rekkenriden. Der soe yn hiel Nederlân ien unifoarm taryf per kilometer komme moatte, sa stie ek yn it koälysjeakkoard fan Rutte IV. De FNP St ...

FNP Fryslan Provinsjeh&uci
29-06-2022

Stikstof - De FNP tekenet hjoed gjin ferklearring en freget om perspektyf

Besluten wurde net nommen op strjitte mar yn it Provinsjehûs. De ynset fan de FNP foar Fryslân as lânbouprovinsje foar no en yn de takomst sil stevich wêze. Mar al op it plak dêr't dat heart. ...

FNP Fryslan Bildts ai
14-06-2022

FNP: ynvestearje yn sichtberens Frysk en streektalen

De FNP Steatefraksje wol 7 ton ekstra ynvestearje yn de sichtberens fan it Frysk en de streektalen yn Fryslân lykas it Biltsk en it Stellingwarfs. De partij komt yn Provinsjale Steaten mei in moasje. ...

09-06-2022

FNP wol feilige rekreaasjefarwei nei Drachten

De FNP Steatefraksje hat fragen steld oan it kolleezje fan Deputearre Steaten oer de útkomsten fan it ûndersyk nei it ûntflechtsjen fan berops- en rekreaasjeferkear en it effekt dêrfan op de feiligens. Yn 2019 hie de fraksje ...

08-06-2022

Koälysjepartijen net akkoart mei ynfolling fan foarstelde besunigings

De koälysjepartijen yn Provinsjale Steaten (CDA, PvdA, FNP en VVD) wolle mear romte oerlitte oan de nije Provinsjale Steaten om in kar te meitsjen. Dêrom wolle se no net definityf beslute om te besunigjen op kultuer en de Fryske taal, de e ...

30-05-2022

Fakatuere: allround administratyf meiwurker FNP (12 oeren)

Op it partijhûs ûntstiet mei yngong fan 1 july 2022 in fakatuere foar allround administratyf meiwurker. In moaie funksje foar 12 oeren yn 'e wike foar in groeiende partij. Reagearje foar 9 juny 2022. ...

27-05-2022

Us rom 400 doarpen en plakken fertsjinje alle stipe!

Ferline wike kaam it nijs nei bûten dat de Provinsje Fryslân besunigje moat. Weromrinnende reserves, minder ynkomsten út oandielen, legere opsinten en in werferdieling fan it Provinsjefûns troch it Ryk, liede derta dat de tii ...

23-05-2022

Slach om de romte: Fryske regy bliuwt nedich

De FNP yn Provinsjale Steaten wol dat Fryslân sels bepaalt hoe’t de provinsje der yn de takomst út sjen sil, wêr’t nije wenningen en wegen komme, hoe’t ús doarpen en lânskippen der aanst bylizze. Rutt ...

20-05-2022

NIJE DATUM: Presintaasje yn Wurdum oer ferbettering ynfrastruktuer

Tiisdeimiddei 31 maaie sil yngenieur Piet Muijzert yn Hotel Duhoux yn Wurdum prate oer syn foarstellen om de ynfrastruktuer fan Fryslân en Noard-Nederlân te ferbetterjen. De FNP hat him útnûge om syn plannen út te lizz ...

14-05-2022

Stipe foar FNP pleit kontenerfeiligens op polityk kongres Gran Canaria

Alle moasjes fan de FNP op it jierlikse kongres fan de European Free Alliance (EFA) binne oannommen. De Europeeske regionale partijen fan de EFA wiene benammen te sprekken oer de moasje foar mear kontenerfeiligens nei oanlieding fan de ramp mei de MS ...

07-05-2022

Us romte. Us lânskip. Us goud! Fjildbesite greidefûgels Raard.

It tilt op it stuit op fan de greidefûgelpiken yn it fjild. Troch de drûchte wurdt de boppegrûn hurd. De fûgels komme net goed by har iten sa. In plas-dras op it lân is in goed middel om hjir wat oan te dwaan. De Steatef ...

06-05-2022

FNP nei polityk kongres op Gran Canaria

Oare wike is in delegaasje fan de FNP op it kongres fan de European Free Alliance (EFA) om kontakten oan te gean mei oare regionale partijen en om stipe te freegjen foar in pear driuwende politike kwestjes. Dêrneist wurdt yn Las Palmas de Gran ...

04-05-2022

Theun Wiersma (50PLUS) kiest foar de FNP

Theun Wiersma, de foaroanman fan 50PLUS yn Fryslân, makket de oerstap nei de FNP. Wiersma sit op dit stuit as ienmansfraksje yn de Fryske Steaten. Hy sil syn steatelidmaatskip foar 50PLUS dizze perioade dien meitsje, mar stelt him yn 2023 net o ...

27-04-2022

FNP, PvdA, ChristenUnie en CDA wolle debat oer ferskraling iepenbier ferfier

De Steatefraksjes fan FNP, PvdA, ChristenUnie en CDA wolle op koarte termyn in debat oer de driigjende ferskraling fan it iepenbier ferfier yn Fryslân. Se hawwe grutte soarch dat it iepenbier ferfier yn de provinsje fierder útklaaid wurd ...

07-04-2022

Kurrikulum.frl - Hoe komt it mei fernijing fan it skoalfak Frysk ?

Minister Dennis Wiersma wol in punt sette efter it lannelike projekt Curriculum.nu foar de fernijing fan it ûnderwiis. De FNP wol witte wat dit betsjut foar it fak Frysk. De partij hat skriftlike fragen steld oan deputearre Poepjes. ...

05-04-2022

Stimulearje previntive maatregels tsjin wolf

De lêste wiken reint it plaatsjes fan deade en oanfretten skiep benammen yn it suden en easten fan ús provinsje. In aaklik byld en foar de skieppehâlders in minne dream dy't hieltyd faker realiteit is. De oorsaak? In Europeesk slim ...

22-03-2022

FNP wol debat yn Steaten oer Lelylijn / Deltaplan

De Steatefraksje fan de FNP hat frege om in debat yn Provinsjale Steaten oer de plannen foar de Lelylijn en it Deltaplan Noard-Nederlân. Dizze plannen geane sa breed en der sitte safolle ferskillende romtlike en politike aspekten oan, dat it ne ...

21-03-2022

FNP wol lânskipsfreonlik buorkjen stimulearje

Om lânskipsfreonlik buorkjen te stimulearjen, wolle de FNP-fraksjes yn Provinsjale Steaten en yn it Wetterskip dat de útsûnderingen yn it EU-lânboubelied foar wetterrike gebieten tapast wurde. Yn de nije regels stiet dat oan ...

18-03-2022

Trochbraak foar FNP by ferkiezingen gemeenteried

By de gemeenteriedsferkiezingen fan woansdei hat de FNP folle mear stimmen krigen as fjouwer jier ferlyn. De trochbraak wie it hichtepunt fan in prachtige kampanje, wêryn men it boadskip fan de FNP net misse koe: op strjitte, yn it lânski ...

17-03-2022

FNP komt mei oanfalsplan wenjen!

Wenjen yn Fryslân, in serieus probleem ...

15-03-2022

FNP yn ferset tsjin trochsleine regeljouwing

Al skoften ferset de FNP him tsjin trochsleine regeljouwing dy´t it foar frijwilligersorganisaasjes dreech makket om foar de mienskip wichtige eveneminten te organisearjen. Yn 2018 kaam de partij bygelyks mei in `Meldpunt foar bedrige tradysjes ...

03-03-2022

160 jonge EU-politisy pleite yn Marseille tsjin ynvaazje fan Oekraïne

FNP-fraksjefoarsitter Sijbe Knol is dizze wike op de Europeeske Top fan de Steden en Regio’s yn Marseille. It evenemint wurdt alle twa jier op in oar plak yn Europa organisearre troch it EU Komitee fan de Regio’s. Yn Marseille binne hjoed ...

08-02-2022

Iepen brief oan de (noardlike) leden fan de Twadde Keamer

Yn goed oparbeidzjen tusken de Partij voor het Noorden, Groninger Belang, Fryske Nasjonale Partij en Sterk Lokaal Drenthe stjoere de noardlike regionale partijen in iepen brief oer de driigjende sluting van it (berne) hertsintrum fan it UMCG yn Grins ...

26-01-2022

Frysk Parlemint fjouwerkant efter (berne)hertsintrum UMCG

Provinsjale Steaten fan Fryslân hawwe stelling ynnommen ta behâld fan it (berne) hertsintrum fan it UMCG yn Grins. De Fryske folksfertsjintwurdigers stjoere it Kolleezje fan Deputearre Steaten op 'n paad. Fryslân fiert hjirmei solid ...

22-01-2022

Opiny: Goedkeape kaugom

It is sa fier. De Lelyline stiet nei in bestjoerlike lobby yn it lanlike koälysje-akkoart, as ûnderdiel fan it grutte ‘Deltaplan voor het Noorden,’ en is ek al op jild set. Trije miljard ha de nije regearingspartijen der foar o ...

19-01-2022

FNP: ek yn 2022 koroana-stipe lytse maatskiplike inisjativen

De FNP freget oan Deputearre Steaten om troch te gean mei koroana-stipe foar lytse maatskiplike inisjativen, de saneamde ‘500-euro regeling'. It docht bliken dat it beskikbere koroana-jild fan de Provinsje ferline jier net folslein opbrûk ...

12-01-2022

FNP wol Fryske solidariteit en stipe yn striid Grinzers

Mei ferbjustering hawwe wy de lêste dagen sjoen hoe’t it regear omgiet mei de ynwenners fan Noard-Nederlân dy’t it maleur hawwe dat se boppe it Grinzer gasfjild wenje, ien fan de wichtichste ynkommensboarnen fan Nederlân ...

04-01-2022

FNP wol dat regiobelied Ryk útgiet fan aktuele sifers en reëel ferlet

De FNP fraksje yn Provinsjale Steaten wol dat it regiobelied fan it Ryk net langer gebieten oanwiist en yndielt op basis fan âlde efterhelle befolkingsprognoazes. Dat belied hat in part fan Fryslân jierren it negative etiket ‘krimpg ...

29-12-2021

FNP solidêr foar behâld hertsjirurgy UMCG Grins

Mei in hiel soad oare partijen tidiget de FNP op it behâld fan de spesjalisearre hertsjirurgy foar bern en oaren op it UMCG Grins. Wy fine it net akseptabel as dat fanwege effisjinsje-oerwagings ferdwine soe nei de Rânestêd. ...

14-12-2021

FNP stelt fraachtekens by grûnoankeapen De Burd

Rint de Provinsje mei grûnoankeapen op eilân De Burd by Grou foarút op in eventueel nij kanaal nei Drachten troch de Hege Warren? Dat wol de FNP witte yn skriftlike fragen oan it Kolleezje fan Deputearre Steaten. ...

03-12-2021

FNP: Provinsje, wiis gemeenten op mooglikheden foar stjoer op wentebou

De fraksje fan de FNP yn Provinsjale Steaten wol dat de Provinsje de gemeenten aktyf wiist op de nije lânlike mooglikheden om as lokaal bestjoer mear te stjoeren op de wenningmerk. ...

27-11-2021

Bloch: FNP docht ynspiraasje op by SSW yn Noarddútslân

Ofrûne wykein wie it dan sa fier. Mei in moaie ploech FNP’ers binne wy ôfset yn de rjochting fan Noard-Fryslân. Sintraal stie de besite oan en in konferinsje mei ús EFA-susterpartij de SSW, dy’t as ûnderwerp ...

17-11-2021

Kin nei susterpartij SSW ek de FNP de stap nei de Twadde Keamer meitsje?

De SSW, de partij fan de Deenske en Fryske minderheid yn Dútslân, is it by de ferkiezingen foar de Bundestag yn septimber slagge om yn it Dútske parlemint te kommen. As ienling njonken seis oare fraksjes fan tusken de 39 en 206 si ...

16-11-2021

FNP stelt Nederlânske regear yn fersom om Frysk

De FNP stelt it Nederlânske regear formeel yn fersom (‘in gebreke') om't in part fan de Wet Gebrûk Fryske Taal noait offisjeel yn wurking set is. It giet om it artikel dat yn de prosessen ferbaal fan de rjochtbank alles ek yn it Fry ...

28-10-2021

Opiny: De Fryske taal as tongerlieder?

Ofrûne tiisdei (26-10-2021) gong it yn de Twadde Keamer oer de ‘tolkenkwestje’. De tolken dy’t o sa wichtich binne foar fertochten om dy yn de rjochtseal yn dyn eigen taal, de taal fan it hert te ferdigenje te kinnen, wurde al ...

20-10-2021

Reaksje op LC-kommentaar ‘Fries voelen kent geen grenzen’

Ton van der Laan skriuwt yn syn kommentaar fan tiisdei 19 oktober ‘Fries voelen kent geen grenzen’ en hy hat gelyk. Fryslân is iepen foar elk dy’t hjir thús wêze wol. Dat minsken dy’t de provinsje op in bepa ...

15-10-2021

EFA unanym efter FNP-moasje oer wenjen

De FNP hat hjoed unanym stipe krigen foar syn moasje oer it wenjen by it EFA-kongres yn Brussel. Mei de moasje wol de partij mear romte meitsje foar maatregelen op it mêd fan wenjen en oproppe om de beskikbere Europeeske programma’s te br ...

02-10-2021

Acht partijen út de Steaten stelle fragen oer fundearringsproblematyk feangreide

Acht partijen út Provinsjale Steaten (GrienLinks, FNP, PvdD, SP, D66, PvdA, 50PLUS, ChristenUnie) stelle mei-inoar fragen oan it kolleezje oer de stân fan saken mei de fersakjende huzen yn it feangreidegebiet. ...

01-10-2021

Taname oantal geiten oanlieding foar nije geitestop

It oantal kij en geiten yn Fryslân is it ôfrûne jier tanaam. It oantal kij gie licht omheech mei 0,4%, mar benammen it oantal geiten naam stevich ta, mei 9,6% nei in oantal fan 27.000. De stiging fan benammen it oantal geiten is foa ...

29-09-2021

FNP: Stopljocht op de Westhoek ‘waansin’

Is it de minsken yn’e plasse slein? Dat is de earste reaksje fan de FNP Steatefraksje op it nijs dat de Fûgelbeskerming in stopljocht pleatse wol op it Waad by de Westhoek. Hjirmei soe de grutte tastream fan besikers wat regulearre wurde ...

28-09-2021

Algemien Bestjoer Wetterskip wol gjin wikselpolder by de Westhoek

It plan om by de Westhoek fan in lânboupolder fan 36 ha. in wikselpolder (tagonglik foar seewetter) te meitsjen stuitet by it Algemien Bestjoer fan it Wetterskip op grutte wjerstân. In moasje hjiroer is oannommen. It wie op inisjatyf fan ...

22-09-2021

Fryske tolken yn de rjochtbank

Op oanstean fan de FNP stelle ChristenUnie en D66 fragen yn de Twadde Keamer oer de kwestje mei de Fryske tolken by de rjochtbank. ...

13-09-2021

FNP stelt fragen swimwetter De Leijen-Burgumermar

It offisjele swimplak by Eastermar stiet noch hieltyd mei in oranje warskôging op de swimwetterkwaliteitskaart www.zwemwater.nl. Fan't simmer stie it sels lange tiid op read fanwege de minne wetterkwaliteit. Der is hieltyd wer sprake fan blau-a ...

06-09-2021

Partijen yn de Steaten lilk oer fergunning foar gaswinning ûnder de Waadsee

Seis partijen yn de Steaten fan Fryslân (GrienLinks, FNP, PvdA, D66, SP, PvdD) binne lilk dat de minister in fergunning jûn hat foar it winnen fan gas ûnder de Waadsee by Ternaard. Dêrom stelle se fragen it it Fryske kolleezje ...

04-09-2021

Opiny: Bou op it plak dêr’t wy wenje wolle

It is sa fier, de sifers lizze op tafel. De gemeente Ljouwert hat ûndersykje litten wat elk al in skoft wist. Mar leafst 84% fan de jongerein wol yn it eigen doarp wenjen bliuwe. Mar ek: mar leafst 21 doarpen sitte hielendal op slot. Der is gji ...

03-09-2021

Provinsjale fraksjes wolle ôfbou gebrûk pestisiden

De provinsjale fraksjes fan GrienLinks, SP, PvdA, FNP, D66, PvdD en 50PLUS wolle dat it brûken fan gemyske middels tsjin ynsekten, bisten, skimmels en net-winske planten yn Fryslân ôfboud wurdt. Dêrom tsjinje se in foarstel yn ...

30-08-2021

Drûchte, wetteroerlêst en oanpak fan de seediken

Drûchte, wetteroerlêst, oanpak fan de seediken. Jildkrapte, belestingferheging en it Deltaplan. Folle net genôch spilet der yn it Wetterskipsbestjoer. Lês hjir yn de Skôgings by de Kadernota foar de Begrutting 2022 wat d ...

28-07-2021

Noardeastfryslân: Wethâlder de Graaf leit it wurk definityf del

FNP Wethâlder Pytsje de Graaf leit per 1 septimber 2021 har wurk foargoed del. Ein maart is se troffen troch in beroerte en alhoewol't it herstel him al aardich gau ynsette duorret it fierdere herstel langer as tocht. De lêste 4 moannen w ...

08-07-2021

Eben Haëzerskoalle yn Dokkum is winner wurden fan de FNP-reintonne-aksje

FNP-fraksjefoarsitter Sijbe Knol hat juster in reintonne oerhandige oan Rixte Zijlstra fan de Eben Haëzerskoalle yn Dokkum. De skoalle wie de lokkige winner fan in aksje op de sosjale media. De skoalle hat krekt nije túntsjes oanlein en k ...

30-06-2021

Weromsjen, stilstean en foarút sjen!

Bydrage fan FNP-fraksjefoarsitter Sijbe Knol yn de Steategearkomste fan 30 juny 2021. ...

14-06-2021

FNP en PvdA wolle in miljoen euro foar lânboutransysjefûns

Ein juny komme FNP en PvdA mei in moasje om in nij lânboutransysjefûns fan ien miljoen euro yn it libben te roppen. Dêrtroch kinne agraryske bedriuwen dy’t omskeakelje wolle, aanst makliker de oerstap meitsje nei natuerynklusi ...

11-06-2021

Ekologysk behear provinsjale bermen

Wêrom meant de Provinsje bermen fan wegen en sleatswâlen plat dy't op it stuit yn folle bloei steane? Natuer, duorsumheid, lânskipsbeleving en bioferskaat moatte neist de feiligens noch hieltyd útgongspunt wêze foar it ...

07-06-2021

FNP en PvdA wolle reinwetter opfange: in ton foar in tonne

De FNP en de PvdA komme ein juny mei in moasje om 100.000 euro beskikber te meitsjen foar in regeling wêrmei’t stimulearre wurdt dat húshâldings in reintonne oanskaffe. Sa kinne ynwenners fan Fryslân himelwetter fê ...

16-11-2021 - FNP stelt Nederlânske regear yn fersom om Frysk Lês mear >>
28-10-2021 - Opiny: De Fryske taal as tongerlieder? Lês mear >>
20-10-2021 - Reaksje op LC-kommentaar ‘Fries voelen kent geen grenzen’ Lês mear >>
15-10-2021 - EFA unanym efter FNP-moasje oer wenjen Lês mear >>
02-10-2021 - Acht partijen út de Steaten stelle fragen oer fundearringsproblematyk feangreide Lês mear >>
01-10-2021 - Taname oantal geiten oanlieding foar nije geitestop Lês mear >>
29-09-2021 - FNP: Stopljocht op de Westhoek ‘waansin’ Lês mear >>
28-09-2021 - Algemien Bestjoer Wetterskip wol gjin wikselpolder by de Westhoek Lês mear >>
22-09-2021 - Fryske tolken yn de rjochtbank Lês mear >>
13-09-2021 - FNP stelt fragen swimwetter De Leijen-Burgumermar Lês mear >>
06-09-2021 - Partijen yn de Steaten lilk oer fergunning foar gaswinning ûnder de Waadsee Lês mear >>
04-09-2021 - Opiny: Bou op it plak dêr’t wy wenje wolle Lês mear >>
03-09-2021 - Provinsjale fraksjes wolle ôfbou gebrûk pestisiden Lês mear >>
30-08-2021 - Drûchte, wetteroerlêst en oanpak fan de seediken Lês mear >>
28-07-2021 - Noardeastfryslân: Wethâlder de Graaf leit it wurk definityf del Lês mear >>
08-07-2021 - Eben Haëzerskoalle yn Dokkum is winner wurden fan de FNP-reintonne-aksje Lês mear >>
30-06-2021 - Weromsjen, stilstean en foarút sjen! Lês mear >>
14-06-2021 - FNP en PvdA wolle in miljoen euro foar lânboutransysjefûns Lês mear >>
11-06-2021 - Ekologysk behear provinsjale bermen Lês mear >>
07-06-2021 - FNP en PvdA wolle reinwetter opfange: in ton foar in tonne Lês mear >>
03-06-2021 - Plaid Cymru en de ferkiezing yn Wales Lês mear >>
29-05-2021 - Algemiene ledegearkomste FNP 2022 Lês mear >>
04-05-2021 - FNP stjoert brief oan de ynformateur: Jou ús de romte! Lês mear >>
03-05-2021 - Brief oan de ynformateur Lês mear >>
21-04-2021 - Gerben van der Mei nij Steatelid foar de FNP Lês mear >>
19-04-2021 - FNP: Folksfertsjintwurdiging bûtenspul set by bekendmeitsjen Deltaplan Lês mear >>
16-04-2021 - FNP, CDA, PvdA en VVD: Bouwe blinder! Lês mear >>
15-04-2021 - FNP slim fernuvere oer plannen enerzjylânskip Waadhoeke Lês mear >>
14-04-2021 - Partijen kritysk oer kosten ferbûne partijen Lês mear >>
07-04-2021 - Sybren Posthumus (FNP) ferlit aktive polityk Lês mear >>
01-04-2021 - Petysje tsjin nije gaswinning Tytsjerksteradiel online Lês mear >>
31-03-2021 - Hâld Fryslân berikber Lês mear >>
29-03-2021 - FNP komt yn aksje: it nije kabinet moat ophâlde mei gaswinning Lês mear >>
19-03-2021 - Oanpak fundearingsskea feangreide Lês mear >>
11-03-2021 - Opiny: Deltaplan ‘oer’ it Noarden, net foar en fan it Noarden Lês mear >>
09-03-2021 - FNP: Grutte fragen by beëinigjen ymmuniteit Katalaanske EP-leden Lês mear >>
02-03-2021 - FNP: dúdlikens oer Deltaplan voor het Noorden Lês mear >>
01-03-2021 - FNP: Trochpakke mei akwatermy yn Fryslân! Lês mear >>
22-02-2021 - In memoriam Roel Falkena 1936-2021 Lês mear >>
16-02-2021 - Krityk op it yn stilte ferlingen fan in gaswinningskonsesje Lês mear >>
15-02-2021 - Ferkearsfeiligens yn Waskemar: wurkbesite FNP Lês mear >>
12-02-2021 - Wurkbesite oan boargerinisjatyf 'De Warren natuerlik grien' Lês mear >>
11-02-2021 - Opiny: Stjoer oer eigen libben en eigen omjouwing. Lês mear >>
10-02-2021 - FNP: Stribjen nei eigen ûnderwiisynspeksje bliuwt stean Lês mear >>
05-02-2021 - Opiny: De Rânestêd is fallyt, de regio lonket Lês mear >>
05-02-2021 - #Seedyksesje 3. In goed petear mar oare opfettings. Yn petear mei BBB Lês mear >>
04-02-2021 - Lanlike Koroana-regelingen MKB slute net oan op Fryske situaasje Lês mear >>
04-02-2021 - #Seedyksesje 2. Fan Scheveningen nei de Westhoek. Yn petear mei Code Oranje. Lês mear >>
03-02-2021 - GrienLinks, PvdA en FNP: Fragen oer kabaal troch útwreiding oefengebiet F35 Lês mear >>
01-02-2021 - #Seedyksesje 1. In goed petear mei Habtamu de Hoop. Lês mear >>
27-01-2021 - PvdA en FNP wolle in oplossing foar de lûdoerlêst troch definsjeradar Lês mear >>
26-01-2021 - FNP en CDA: Stypje de amateurkeunst yn Fryslân Lês mear >>
25-01-2021 - De FNP en de Twadde Keamerferkiezings fan maart 2021 Lês mear >>
20-01-2021 - Europeeske Kommisje krijt moasje fan treurnis fan Fryske parlemint Lês mear >>
14-01-2021 - FNP: fyts- en kuierpaden gemaal Ryptsjerk moatte wer iepen Lês mear >>
13-01-2021 - Opiny oer wolvestek: Reële polityk duorret it langste Lês mear >>
07-01-2021 - FNP Fryslân ropt inisjatyfnimmers wolvestek op ta realiteitssin Lês mear >>
06-01-2021 - PvdA en FNP: Wês sunich op ús lânskip! Lês mear >>
30-12-2020 - Gjin aksje FNP rûnom karbydsjitten dit jier Lês mear >>
22-12-2020 - FNP en FvDF: Frysk befoarderje mei oersettingen jeudliteratuer Lês mear >>
18-12-2020 - FNP: Soarch oer gefaarlik krúspunt De Harkema Lês mear >>
16-12-2020 - Fryslân stiet pal efter Minority SafePack Initiative Lês mear >>
14-12-2020 - Fryske partijen stean efter Minority SafePack Lês mear >>
11-12-2020 - FNP-PvdA-GL: fraachtekens by evaluaasje Top Dutch Lês mear >>
08-12-2020 - FNP: Help ús ûndernimmers út it stikstofmoeras Lês mear >>
03-12-2020 - FNP, ChristenUnie en PvdA: Ferfangend busferfier moat better Lês mear >>
02-12-2020 - Kolleezje wol mei de Antillen besykje it Frysk en Papiamintsk yn de Grûnwet te krijen Lês mear >>
25-11-2020 - FNP en ChristenUnie: Tsjokfolle bus yn koroana-tiid net akseptabel Lês mear >>
24-11-2020 - Opiny: Biedt perspektyf Lês mear >>
18-11-2020 - Opiny: Bêste Rânestêd-ynwenner, bliuw fan ús karbyd ôf Lês mear >>
14-11-2020 - Fryslân fertsjinnet better Lês mear >>
13-11-2020 - Fragen FNP oer útklaaien akute soarch yn Fryslân Lês mear >>
10-11-2020 - Mear wurk meitsje fan sichtberens Frysk Lês mear >>
03-11-2020 - FNP: Regelje it Frysk yn de heechste wet Lês mear >>
21-10-2020 - Thom Feddema beëdige as nij kommisjelid FNP Lês mear >>
19-10-2020 - FNP: ‘Noardlik' ferkiezingsdebat oer regionale ûnderwerpen Lês mear >>
17-10-2020 - Bloch: Bou nije wennings yn elk doarp Lês mear >>
14-10-2020 - Europeeske struktuerfûnsen foar regionale ûntwikkeling hâlde Lês mear >>
13-10-2020 - Europe direct-fêstiging nei Fryslân ta helje Lês mear >>
21-09-2020 - FNP: Fryslân moat him oanslute by wolvekommisje Drinte Lês mear >>
17-09-2020 - Reaksje FNP op ‘Prinsjesdei' Lês mear >>
16-09-2020 - Rein van der Wal nij Steatelid foar de FNP Lês mear >>
16-09-2020 - Ofskied Corlienke de Jong fan Provinsjale Steaten Lês mear >>
14-09-2020 - FNP: lanlike kultuerjilden tenei fia de regio ferdiele Lês mear >>
09-09-2020 - Brede soargen yn Steaten oer kommunikaasje Drents-Friese Wold Lês mear >>
02-09-2020 - Skriftlike fragen FNP oer ‘Wereldreiscampagne' Merk Fryslân Lês mear >>
30-08-2020 - Sijbe Knol nije foarsitter Steatefraksje FNP Lês mear >>
24-08-2020 - FNP: buertbus moat gau de dyk wer op Lês mear >>
19-08-2020 - FNP: eigen regels skealike planten útfiere Lês mear >>
10-08-2020 - Skôging fan de FNP op de finansjele posysje fan it Wetterskip Lês mear >>
02-07-2020 - Kringloopgedachte ferget mear wetlike romte foar boerekompost Lês mear >>
30-06-2020 - Mear ynsette op fakmanskip Lês mear >>
23-06-2020 - FNP: bettere beskerming greidefûgelpykjes en reekealtsjes troch de ynset fan drones Lês mear >>
18-06-2020 - FNP stelt fragen oer it behâld fan beamwâlen yn Fryslân Lês mear >>
16-06-2020 - FNP: goede farferbining Ofslútdyk-Harns Lês mear >>
08-06-2020 - Krityk op nij ferdielsysteem jild gemeentefûns Lês mear >>
05-06-2020 - FNP yn Koroanatiid Lês mear >>
28-05-2020 - Iepenbiere expertmoeting Thialf op 3 juny Lês mear >>
27-05-2020 - Moasje stikstofbelied: FNP, CDA en VVD wolle regy provinsje en ynset op ynnovaasje en ferduorsuming Lês mear >>
26-05-2020 - FNP wol ‘slank' Europabelied Lês mear >>
19-05-2020 - Krityk regionale partijen op OV-plannen regearing: kinne studinten aanst noch wol op skoalle komme? Lês mear >>
15-05-2020 - Krityk FNP op wei hâlden studinten út it iepenbier ferfier Lês mear >>
11-05-2020 - Skriftlike fragen oer de weingatten yn de Alddyk ûnder Anjum Lês mear >>
30-04-2020 - FNP: Soarch oer behâld lânskip yn Noardwest-Fryslân Lês mear >>
21-04-2020 - FNP: Balâns hâlde tusken natuer en rekreaasje Lês mear >>
15-04-2020 - FNP, CDA en 50PLUS: Regels sinneljedder binend fêststelle Lês mear >>
09-04-2020 - FNP: yntegraal finansjeel krisispakket by provinsje Lês mear >>
02-04-2020 - FNP: Wentebou Goutum net ten koste fan greidefûgels Lês mear >>
01-04-2020 - Oandacht FNP foar gefolgen krisis foar doarpshuzen en wykgebouwen Lês mear >>
16-03-2020 - De FNP is de kommende tiid stil Lês mear >>
11-03-2020 - FNP: foar Fryslân as reinbôgeprovinsje Lês mear >>
11-03-2020 - FNP, CDA en 50PLUS: Gjin enerzjylânskip op goede lânbougrûn Lês mear >>
06-03-2020 - FNP: Provinsje moat ferklearring sânwinning Iselmar ynlûke Lês mear >>
04-03-2020 - Expertmeeting 5G op oanstean fan FNP, Grienlinks en de Partij voor de Dieren Lês mear >>
03-03-2020 - Fakatuere: kommunikaasje-adviseur Lês mear >>
26-02-2020 - Bewiislêst skea troch gas- en sâltwinning moat by bedriuwen lizze, net by de boarger Lês mear >>
24-02-2020 - FNP wol legere kosten NOM Lês mear >>
12-02-2020 - FNP en ChristenUnie: ferbetterje ferkearsfeiligens St. Anne Lês mear >>
05-02-2020 - Fryslân Fûns Lês mear >>
31-01-2020 - Aksjes tsjin leechfleanrûte JSF Lês mear >>
29-01-2020 - Fryslân yn aksje tsjin leechfleanrûte JSF (F35) Lês mear >>
22-01-2020 - Klaas Fokkinga nije deputearre FNP yn Kolleezje Provinsjale Steaten Fryslân Lês mear >>
20-01-2020 - FNP en 50PLUS wolle faasje mei oanpak fundearringen yn feangreide Lês mear >>
15-01-2020 - FNP stelt fragen oer studintetal RUG Campus Fryslân Lês mear >>
15-01-2020 - FNP Nijjiersgearsit 2020 Hallum Noardeast-Fryslân Lês mear >>
08-01-2020 - FNP: software Akademy benutte foar ûndertiteling riedsgearkomsten Lês mear >>
01-01-2020 - Dokuminten digitale algemiene ledegearkomste FNP Lês mear >>
31-12-2019 - De FNP knalt it jier út ! Lês mear >>
24-12-2019 - Noflike krystdagen! Lês mear >>
18-12-2019 - Finansjele stipe en selsstannigens foar de Fryske Akademy Lês mear >>
09-12-2019 - FNP: binne âldere wynmûnen noch wol feilich? Lês mear >>
03-12-2019 - FNP: aksje foar bestriding skealike Jabikskrúswoartel en stikels Lês mear >>
01-12-2019 - Wouter Wouda nije bestjoersfoarsitter FNP Lês mear >>
29-11-2019 - Klaas Fokkinga kandidaat deputearre FNP Lês mear >>
27-11-2019 - FNP hat eigen foarstel foar rekreaasjefarwei Aldheadamsleat Lês mear >>
26-11-2019 - Soarch FNP oer sluting húsdokterspraktiken plattelân Lês mear >>
12-11-2019 - FNP wol opheldering krusing by Hallum Lês mear >>
29-10-2019 - Steatefragen FNP oer nije kearndoelen Frysk yn it ûnderwiis Lês mear >>
28-10-2019 - Slagge aksje foar frijlitten Katalaanske politike finzenen Lês mear >>
22-10-2019 - FNP wol regy provinsje by oplossen PFAS-stoffen-krisis Lês mear >>
17-10-2019 - Johannes Kramer foardroegen as boargemaster Noardeast-Fryslân Lês mear >>
16-10-2019 - De oplossing leit yn de regio Lês mear >>
11-10-2019 - FNP: In Fryske oanpak foar de PAS Lês mear >>
09-10-2019 - FNP: garânsjes foar takomst Fryske Akademy Lês mear >>
07-10-2019 - FNP komt mei tsjinútstel ferkiezing Earste Keamer Lês mear >>
30-09-2019 - FNP wol dat de rotonde by Marsum gau ferbettere wurdt Lês mear >>
27-09-2019 - FNP: aksje fan Provinsje yn De Haach tsjin ferhierdersheffing Lês mear >>
25-09-2019 - Tydlike húsfesting seizoenarbeiders yn provinsjale Omjouwingsfisy Lês mear >>
23-09-2019 - FNP stelt fragen oer feilichheid brêgen yn Fryslân Lês mear >>
20-09-2019 - FNP: krityk op Miljoenenota regear Lês mear >>
05-09-2019 - FNP wol ynformaasjepunt oer de nije stikstofoanpak Lês mear >>
02-09-2019 - FNP wol opheldering sinnepark Iselmar Lês mear >>
28-08-2019 - FNP fragen oer subsydzjekwestje Adelaartsjerke Lês mear >>
05-08-2019 - FNP fragen oer liening provinsje oan kweker Hartman Lês mear >>
16-07-2019 - Fragen oer bestriding skealike Jabikskrúswoartel (Jacobskruiskruid) Lês mear >>
08-07-2019 - Fragen yn Steaten oer mooglike komst sinneparken Iselmar Lês mear >>
03-07-2019 - FNP fragen oer puntetelling en finânsjes Waadfûns Lês mear >>
27-06-2019 - Johannes Kramer foar tredde kear FNP deputearre Lês mear >>
26-06-2019 - De enerzjytransysje berêst op draachflak en in realistysk tempo Lês mear >>
25-06-2019 - Besteande ynfrastrukturiele knyppunten wurde oanpakt Lês mear >>
24-06-2019 - Wy ynvestearje 20-25% mear yn taal en ûnderwiis Lês mear >>
21-06-2019 - Foarútbuorkje mei feangreide en bioferskaat Lês mear >>
20-06-2019 - Koälysje stimulearret fakmanskip en ynnovaasje Lês mear >>
19-06-2019 - Grutte romte foar bouwen op ‘e doarpen Lês mear >>
18-06-2019 - Us lânskip wurdt gjin enerzjyfabryk Lês mear >>
18-06-2019 - FNP wiis mei eigen partijlûd yn Provinsjehûs Lês mear >>
13-06-2019 - FNP fragen oer ûntwikkelingen Omrop Fryslân Lês mear >>
28-05-2019 - Winst foar EFA-susterpartijen FNP yn Europa Lês mear >>
24-05-2019 - Fragen oer mear romte foar it Frysk by de rjochtbank Lês mear >>
19-05-2019 - FNP: opheldering oer efterbliuwen Europeeske subsydzjes Lês mear >>
15-05-2019 - Fraachtekens by ferkeap provinsjaal terrein hûneklup De Tynje Lês mear >>
09-05-2019 - Europeeske ferkiezings en de FNP Lês mear >>
12-04-2019 - Foarming fan in nije koalysje foar Fryslân Lês mear >>
04-04-2019 - Kwalik aksje Europeeske Kommisje nei kontainerramp MSC Zoë Lês mear >>
20-03-2019 - In superkampanje yn 6 bylden Lês mear >>
19-03-2019 - Dêrom 20 maart FNP! Lês mear >>
18-03-2019 - Grutte fraach nei hofkes mei lytse wennings Lês mear >>
13-03-2019 - Us ynset foar de Fryske greidefûgels Lês mear >>
12-03-2019 - FNP fiert sichtber kampanje Lês mear >>
12-03-2019 - Ús ynset foar Ljouwert Lês mear >>
12-03-2019 - Us ynset foar it Fryske lânskip Lês mear >>
11-03-2019 - Us ynset foar Súdeast-Fryslân Lês mear >>
11-03-2019 - Ús ynset foar it Wetterskip Lês mear >>
08-03-2019 - Pleit FNP tsjin ôfsjitten greidfûgels krijt Europeeske stipe Lês mear >>
06-03-2019 - Pak de diskobus nei Berltsum op 15 maart foar de Jûn foar Fryslân Lês mear >>
04-03-2019 - Besjoch de TV-spot foar de ferkiezingen Lês mear >>
26-02-2019 - Fan de Wetterskipsfraksje Lês mear >>
25-02-2019 - Soargen oer kûlisselânskip tusken Marsum en Berltsum Lês mear >>
25-02-2019 - Kear nijbou De Warren Burgum Lês mear >>
19-02-2019 - Doarpen en wiken moatte profitearje fan Wynpark Fryslân Lês mear >>
07-02-2019 - Ynsette op solide takomst Fryske Akademy Lês mear >>
05-02-2019 - Stim ôf....op ús podcast-útstjoerings Lês mear >>
02-02-2019 - Treinrit Rânestêd healoere sneller Lês mear >>
29-01-2019 - Soarch oer leefberens by húsfesting tydlike wurknimmers Lês mear >>
26-01-2019 - Nije bioboeren frijstelle fan belêstingen Lês mear >>
23-01-2019 - Foarop rinne mei folslein biologyske lânbou Lês mear >>
21-01-2019 - Kom mei alternativen foar djoere advysburo’s Lês mear >>
19-01-2019 - "Faklju helpe oan better imago" Lês mear >>
11-01-2019 - Oprin faklju yn ambachtsdoarp De Jouwer Lês mear >>
08-01-2019 - Fragen FNP yn Europeesk Parlemint Lês mear >>
05-01-2019 - Kom nei de kampanjestart 2019 yn Boalsert Lês mear >>
27-12-2018 - FNP begjint meldpunt bedrige doarpstradysjes Lês mear >>
24-12-2018 - Doch de wolf in halsbân om Lês mear >>
17-12-2018 - Heakje Hafabra ta oan Fryske keunstynfrastruktuer Lês mear >>
12-12-2018 - Skriftlike fragen oer nijbou De Warren Burgum Lês mear >>
09-12-2018 - Faklju yn Fryslân fertsjinje grutte romte Lês mear >>
07-12-2018 - Problemen TopDutch: hat Fryslân profitearre? Lês mear >>
06-12-2018 - FNP docht mei oan aksje tsjin gaswinning lytse fjilden Lês mear >>
26-11-2018 - Grutte soargen oer sânwinning Iselmar by Gaasterlân Lês mear >>
18-11-2018 - FNP: oanpak ôfsjitten fan greidfûgels yn Frankryk Lês mear >>
16-11-2018 - FNP: rappe oanpak krusing N357 Hallum Lês mear >>
14-11-2018 - FNP: Ferheging kosten skûtsjesilen en waadrinnen liket op fleanen Lês mear >>
12-11-2018 - FNP: stipe foar seebad yn Harns en mear ynsette op enerzjybesparring Lês mear >>
07-11-2018 - Fragen oer "Timpeltsje Ids Willemsma" Marrum Lês mear >>
04-11-2018 - FNP: Kreative oplossingen betinke foar tekoart oan soarchpersoaniel plattelân Lês mear >>
25-10-2018 - FNP: mear foech is better foar Fryslân Lês mear >>
24-10-2018 - Soargen oer ferplichte asbestsanearing Fryslân Lês mear >>
20-10-2018 - FNP: Grutte soarch oer takomst sikehuzen Fryslân Lês mear >>
17-10-2018 - Fryslân: Behâld húske Waling Dykstra Holwert Lês mear >>
01-10-2018 - Fryslân kin hiel bêst sûnder ekstra wyn op lân Lês mear >>
29-09-2018 - Gerben Gerbrandy kandidaat-senator FNP Lês mear >>
20-09-2018 - FNP: stipe foar doarpshuzen trochsette Lês mear >>
14-09-2018 - FNP fragen oer ferbetterjen Taalkado Lês mear >>
07-09-2018 - Frijbûtser fan septimber no online Lês mear >>
04-09-2018 - In Memoriam Marten Bierman Lês mear >>
03-09-2018 - OSF-tiidskrift Locomotie 69 no online Lês mear >>
06-08-2018 - Wynturbines Nij Hiddum-Houw en Iselmar Lês mear >>
19-07-2018 - Rapport 'Geldstromen tussen het Rijk en de provincie Fryslân' Lês mear >>
10-07-2018 - Skôging mearjierre-perspektyf Wetterskip Fryslân Lês mear >>
10-07-2018 - Hindrik ten Hoeve oer de weryndieling Lês mear >>
03-07-2018 - Mear Arriva treinen nei Snits Lês mear >>
20-06-2018 - Steatefragen oer feiligens nije brêge Dronryp Lês mear >>
11-06-2018 - Frijbûtser fan juny no online Lês mear >>
28-05-2018 - Corlienke de Jong yn it Polytbureau oer de feangreidediskusje Lês mear >>
24-05-2018 - Klimaat en miljeu by it Wetterskip Lês mear >>
22-05-2018 - Kramer tefreden oer Iepen Mienskipsfûns Lês mear >>
18-05-2018 - FNP: mear ynvestearrings troch Waadfûns Lês mear >>
14-05-2018 - OSF: 'Ien op trije kiezers stimt lokaal' Lês mear >>
11-05-2018 - Fragen oer ôffalprobleem ôfdankte molewjukken Lês mear >>
10-05-2018 - Fragen oer de sâltwinning yn Fryslân Lês mear >>
21-04-2018 - Frijbûtser fan april no online Lês mear >>
16-04-2018 - FNP: Katalaanske politike finzenen frij Lês mear >>
13-04-2018 - Stipe foar FNP-moasjes op EFA-kongres 2018 Lês mear >>
06-04-2018 - FNP: bioferskaat yn nij Europeesk lânboubelied Lês mear >>
03-04-2018 - Minority SafePack Initiative Lês mear >>
28-03-2018 - Fragen yn Steaten - Oergong gasputten fan NAM nei Vermilion Lês mear >>
27-03-2018 - FNP en CDA: brûk tafaller Ofslútdyk foar ferbreedzjen slûs Koarnwertersân Lês mear >>
26-03-2018 - Jild Waadfûns behâlde foar de regio Lês mear >>
22-03-2018 - Ferkiezingsposter FNP Súdwest-Fryslân Lanlik Kampioen Lês mear >>
15-03-2018 - OSF tiidskrift Locomotie no online Lês mear >>
14-03-2018 - FNP mei 6 minsken nei EFA-kongres yn Beieren Lês mear >>
12-03-2018 - Lit dy gjin Haachske dreamen oansmarre Lês mear >>
05-03-2018 - Ferkiezingen gemeenterieden 21 maart - Frijbûtser fan maart no online Lês mear >>
26-02-2018 - Diskusjejûn referindum Sleepwet 1 maart It Hearrenfean Lês mear >>
23-02-2018 - 24 febrewaris - Manifestaasje tsjin gaswinning yn Grinslân en Fryslân Lês mear >>
21-02-2018 - Gjin takomstich kearnôffal yn de Fryske boaiem Lês mear >>
12-02-2018 - Neilittenskip LF2018 - foarby de eveneminten Lês mear >>
07-02-2018 - Frijbûtser fan febrewaris no online Lês mear >>
06-02-2018 - OSF bydrage Donorwet yn Earste Keamer Lês mear >>
05-02-2018 - FNP: fergees belje nei ‘Jobinder' Lês mear >>
03-02-2018 - Lanlike regeljouwing sirkulêre ekonomy foar Fryslân oanpasse Lês mear >>
25-01-2018 - Faasje mei maatregels pealrot en fundearringsskea Lês mear >>
23-01-2018 - Undersyk effekt gebrûk keunstdong op feangreide Lês mear >>
16-01-2018 - Kramer fynt pulsferbod klap foar fiskers Lês mear >>
10-01-2018 - FNP: wat betsjut ‘maximale vermindering' gaswinning Grinslân foar Fryslân? Lês mear >>
19-12-2017 - FNP: fragen oer nije fertraging breedbân ynternet Lês mear >>
13-12-2017 - Frijbûtser fan desimber no online - Nijjiersgearsit 6 jannewaris De Rottefalle Lês mear >>
07-12-2017 - Algemiene Skôgings OSF-FNP senator Hindrik ten Hoeve Lês mear >>
06-12-2017 - OSF tiidskrift Locomotie no online Lês mear >>
19-11-2017 - FNP: kompinsaasje BTW-ferheging op drinkwetter fia fermogen Vitens Lês mear >>
16-11-2017 - FNP fragen oer takomst soarchfersekerder ‘De Friesland' Lês mear >>
07-11-2017 - FNP: mear ynsette op geotermy Lês mear >>
06-11-2017 - FNP: ophâlde mei gemyske bestridingsmiddels Lês mear >>
02-11-2017 - FNP Waadhoeke met de statefraksy op rais Lês mear >>
30-10-2017 - Riedsferkiezingen 22 novimber 2017 Lês mear >>
30-10-2017 - FNP optein oer mooglikheid selsfoarsjenning enerzjy yn 2050 Lês mear >>
20-10-2017 - Durk Stoker (FNP) nije foarsitter OSF Lês mear >>
18-10-2017 - FNP wol legere behearskosten Frysk finansieringsfûns FOM Lês mear >>
11-10-2017 - Soargen oer tekoart oan húsdokters yn Ljouwert Lês mear >>
22-09-2017 - FNP fragen oer befoardering Fryske Literatuer Lês mear >>
18-09-2017 - Frijbûtser fan septimber 2017 no online Lês mear >>
15-09-2017 - FNP: fragen oer stedsstrân Ljouwert Lês mear >>
13-09-2017 - FNP sprekt NL-regear oan op referindum Kataloanje Lês mear >>
04-09-2017 - TV dokumintêre It Fryske Wetter Lês mear >>
03-09-2017 - Frysk natoerbehear: mei de boeren Lês mear >>
01-09-2017 - Fyzje nedich op in duorsum enerzjybelied Lês mear >>
28-08-2017 - FNP'er Jabik van der Bij nimt ôfskied as foarsitter OSF Lês mear >>
14-08-2017 - FNP: Brok nei topoerlis Friesenbrücke yn stee fan Paas? Lês mear >>
21-07-2017 - Kâns net slûpe litte op oankeap natuergrûn Achtkarspelen Lês mear >>
19-07-2017 - Hannen ôf fan Schilkampen Lês mear >>
14-07-2017 - FNP wol opbringsten ferkearskontrôles brûke foar ferbetterjen feiligens Lês mear >>
11-07-2017 - Pak skea fan guozzen ynternasjonaal oan Lês mear >>
26-06-2017 - Steatefraksje FNP komt mei moasje stipe Alde Fryske Tsjerken Lês mear >>
14-06-2017 - 'Ik bin gjin plúsplakker' - Cees van Mourik yn de Frijbûtser fan juny Lês mear >>
08-06-2017 - Soad omtinken foar FNP yn Locomotie tiidskrift OSF Lês mear >>
22-05-2017 - FNP wol opheldering oer tekoart 11 miljoen Waddenglas Lês mear >>
17-05-2017 - Senator OSF 'not amused' oer wetsútstellen fosfaatreduksje Lês mear >>
11-05-2017 - Minder rompslomp foar subsydzjes biologyske lânbou Lês mear >>
09-05-2017 - Corlienke de Jong: ‘Soad binnen helle foar FNP by Kadernota' Lês mear >>
08-05-2017 - FNP: N359 Westergoawei fertsjinnet feilige oplossing Lês mear >>
03-05-2017 - FNP: meartalich ûnderwiis berikber en beskikber meitsje Lês mear >>
22-04-2017 - Frijbûtser fan april no online Lês mear >>
14-04-2017 - Moasje FNP: hege enerzjytariven Liander oanpakke Lês mear >>
10-04-2017 - FNP Steatefraksje op wurkbesite by Jeugd Dûnsoplieding Lês mear >>
05-04-2017 - FNP wurkbesite Thialf - Centrum Topsport en Onderwijs Lês mear >>
29-03-2017 - FNP: bliid foar bewenners Noarderdwersstrjitte Grou Lês mear >>
28-03-2017 - FNP: gearwurkje oer de grinzen mei Friezen yn Dútslân Lês mear >>
22-03-2017 - FNP siket Europeeske stipe foar sluzen Koarnwertersân Lês mear >>
17-03-2017 - FNP-top nei kongres yn Katowice Lês mear >>
07-03-2017 - Cees van Mourik kandidaat-foarsitter FNP Lês mear >>
06-03-2017 - Frijbûtser yn teken fan ferkiezings Twadde Keamer Lês mear >>
03-03-2017 - Legere tariven Liander foar sportklups en konsuminten Lês mear >>
14-02-2017 - FNP komt mei moasje ‘It Bildts as erkende streektaal' Lês mear >>
13-02-2017 - FNP: Feilige fytsoerstekken N359 Gaasterlân Lês mear >>
06-02-2017 - Frijbûtser febrewaris no online Lês mear >>
26-01-2017 - FNP: dochs pontsje stikkene brêge Skûlenboarch Lês mear >>
15-01-2017 - Sulveren Fyts foar Wielerferiening Otto Ebbens Lês mear >>
15-01-2017 - Fryske Natuer-en Miljeupriis foar Romke Kinderman Lês mear >>
22-12-2016 - FNP: mear dúdlikens oer Evenemintefûns SNN Lês mear >>
22-12-2016 - FNP: aksje foar Frysk is stipe yn de rêch Lês mear >>
21-12-2016 - FNP tige ynnommen mei Arno Brok Lês mear >>
12-12-2016 - Frijbûtser desimber no online Lês mear >>
08-12-2016 - Wurkbesite FNP oan EFA-fraksje Brussel Lês mear >>
05-12-2016 - FNP: dúdliker doelen mei Taalplan Frysk op skoalle Lês mear >>
24-11-2016 - Ten Hoeve yn Earste Keamer: twadieling troch regear nimt ta Lês mear >>
21-11-2016 - FNP entûsjast oer oanpak doarpshûs Rie Lês mear >>
20-11-2016 - FNP op besite by Keatsmuseum Lês mear >>
14-11-2016 - Ofspraken oer rol en kostebehearsking SNN neikomme Lês mear >>
11-11-2016 - FNP ferklearret him solidêr mei pro-Koerdyske HDP Lês mear >>
09-11-2016 - Stipe foar boeren dy't biologysk wolle Lês mear >>
02-11-2016 - Fragen oer oanpak ûnfeilige N354 Tsienzerbuorren Lês mear >>
31-10-2016 - Frijbûtser no online Lês mear >>
28-10-2016 - Trein nei Swolle moat faker ride Lês mear >>
27-10-2016 - Sprieding soarchfersjennings yn Fryslân Lês mear >>
25-10-2016 - FNP fragen oer KH2018 en meartaligens Lês mear >>
20-10-2016 - Minder besunigje op Omrop Fryslân Lês mear >>
18-10-2016 - Skjinne enerzjy en de reinbôgeflagge Lês mear >>
27-09-2016 - FNP: útstel beslútfoarming N358 (Skieding) Lês mear >>
20-09-2016 - Kabinet stekt iensidich de eigen loftrompet en lit de Regio links lizze Lês mear >>
17-09-2016 - Frijbûtser septimber no online Lês mear >>
14-09-2016 - Gefolgen fan in flugge enerzjytransysje Lês mear >>
12-09-2016 - FNP: grûnbûne en biologyske boeren ek by oerlis mei Provinsje Lês mear >>
03-08-2016 - FNP: opnij aksje foar iepenhâlden sikehûs Sionsberg Lês mear >>
06-07-2016 - FNP: belang fan de EU foar Fryslân yn kaart bringe Lês mear >>
30-06-2016 - Ekologysk behear provinsjale bermen Lês mear >>
23-06-2016 - FNP: minder hinder yn de spits foar brêgen Ofslútdyk Lês mear >>
22-06-2016 - FNP pleitet foar ûnderhâldsfûns KH2018 11 Fountains Lês mear >>
21-06-2016 - Dividint NOM stekke yn wurkgelegenheid en ekonomy Lês mear >>
20-06-2016 - FNP: mear romte foar grûnbûn en biologysk buorkjen Lês mear >>
09-06-2016 - Fan taalpartij nei aksjepartij foar Fryslân Lês mear >>
02-06-2016 - Mear bern berikke mei meartalich ûnderwiis Lês mear >>
26-05-2016 - Manifestaasje tsjin gaswinning yn Fryslân Lês mear >>
25-05-2016 - FNP: soarch oer fosfaatrjochten lytse boer Lês mear >>
02-05-2016 - Opiny: Fryslân CETA en TTIP-frije sône Lês mear >>
02-05-2016 - Fryslân moat TTIP frije sône wurde Lês mear >>
28-04-2016 - Fraachtekens by hege kosten parkearen provinsje Lês mear >>
22-04-2016 - Frijbûtser fan april no online Lês mear >>
04-04-2016 - Gjin permaninte grinskontrôles yn Europa Lês mear >>
25-03-2016 - Nei in nije Provinsjale Omjouwingsfisy Lês mear >>
21-03-2016 - FNP mei 8 minsken nei kongres op Korsika Lês mear >>
15-03-2016 - Referindum assosjaasjeferdrach Oekraïne Lês mear >>
12-03-2016 - Frijbûtser fan maart no online Lês mear >>
02-03-2016 - Soargen oer it tichtriden fan sleatten Lês mear >>
02-03-2016 - OSF/FNP senator bepaalt nije kontoeren Omrop Lês mear >>
01-03-2016 - FNP yn de Steaten fan 24 febrewaris Lês mear >>
23-02-2016 - Jos de Blok - oprjochter fan Buurtzorg Nederland - by temajûn FNP Lês mear >>
22-02-2016 - FNP: ûndersyk farwei Drachten breder besjen Lês mear >>
16-02-2016 - Burokrasy by Kulturele Haadstêd 2018 Lês mear >>
15-02-2016 - FNP: maksimale druk fia oandielhâlders REC Omrin Lês mear >>
08-02-2016 - Frijbûtser fan febrewaris no online Lês mear >>
05-02-2016 - OSF/FNP senator kritysk yn mediadebat Lês mear >>
04-02-2016 - FNP wurkbesite soarchsintrum Spiker Ternaard Lês mear >>
29-01-2016 - Johannes Kramer sprekt by FNP-susterpartij SSW yn Sleeswyk-Holstein Lês mear >>
28-01-2016 - Gjin jild foar gala's en sponsoring troch SNN Lês mear >>
19-01-2016 - FNP: legere pachtprizen by duorsum boaiembehear Lês mear >>
14-01-2016 - Tytsy en Douwe Willemsma te gast by In Bosk fan Minsken fan Tryater Lês mear >>
06-01-2016 - Net alle aaien ûnder ien hin lizze Lês mear >>
05-01-2016 - Partijfoarsitter: FNP fernije en ferbreedzje Lês mear >>
04-01-2016 - Sulveren Fyts FNP nei Pieter Weening Lês mear >>
31-12-2015 - Nederlânsk foarsitterskip EU iensidich rjochte op Rânestêd Lês mear >>
18-12-2015 - Histoaryske Steategearkomste mei Campus Fryslân Lês mear >>
17-12-2015 - Prachtich ferkiezingsresultaat regionalen op Corsica Lês mear >>
14-12-2015 - Frijbûtser desimber no online Lês mear >>
09-12-2015 - FNP: fluggere reparaasje spoarbrêge Ostfriesland Lês mear >>
25-11-2015 - FNP: aksje omkearde bewiislêst skea gas- en sâltwinning Lês mear >>
13-11-2015 - Helikopters ambulânsesoarch faak te let Lês mear >>
12-11-2015 - FNP bringt Fryslân nei Brussel Lês mear >>
09-11-2015 - FNP komt op foar partikulieren by skea gas- en sâltwinning Lês mear >>
31-10-2015 - Frijbûtser oktober no online Lês mear >>
26-10-2015 - Fragen FNP oer Omrop yn PS 28 oktober Lês mear >>
21-10-2015 - OSF easket minder gaswinning Lês mear >>
13-10-2015 - Beskermje de regionale omroppen Lês mear >>
10-10-2015 - Regionale omroep of Fryske publike Omrop ? Lês mear >>
07-10-2015 - Lof foar skôgings FNP yn Wetterskip Lês mear >>
28-09-2015 - Ryk én provinsje Fryslân meibetelje oan de Omrop Lês mear >>
28-09-2015 - Omrop Fryslân: stjoer allegear in brief nei Dekker Lês mear >>
23-09-2015 - Regear werom fluite oer Omrop fia Europarlemint Lês mear >>
22-09-2015 - Rjochtbank en Hôf: fyzje en fleksibiliteit nedich Lês mear >>
17-09-2015 - Keamerfragen OSF oer skrassen status regionale organisaasjes monumintesoarch Lês mear >>
16-09-2015 - FNP fragen lûdsoerlêst wynturbines op lân Lês mear >>
11-09-2015 - Frijbûtser fan septimber no online Lês mear >>
10-09-2015 - Underwiis yn minderheidstaal yn grutte stêd: it kin ! Lês mear >>
03-09-2015 - FNP: gefolgen foar Fryslân ûndersykje yn saak NAM Lês mear >>
31-08-2015 - FNP: rjochtspraak Ljouwert struktureel oerein hâlde Lês mear >>
17-08-2015 - CO2-fûnis Urgenda foar feangreidegebiet Lês mear >>
11-08-2015 - Stipe foar fierljeppen jeugd Lês mear >>
07-07-2015 - Fragen oer fytstunnel yn provinsjale wei N358 Surhuzum Lês mear >>
24-06-2015 - FNP moasje: dochs tunnel Hollandiastrjitte Lês mear >>
19-06-2015 - FNP: soarch oer baneferlies by Underwiisynspeksje Lês mear >>
12-06-2015 - Frijbûtser fan juny no online Lês mear >>
02-06-2015 - Leden FNP stypje selsstannige Omrop Lês mear >>
30-05-2015 - Alle provinsjale mailadressen no oer op *.FRL Lês mear >>
27-05-2015 - Rein van der Wal Earste opfolger by Steatefraksje Lês mear >>
27-05-2015 - FNP fûleindich tsjin Noardlike plannen Omrop Fryslân Lês mear >>
26-05-2015 - FNP bliid mei Hindrik ten Hoeve yn Senaat Lês mear >>
22-05-2015 - FNP: fragen oer driigjende sluting skoalle Boksum Lês mear >>
21-05-2015 - Nij Kolleezje yn Steaten 20 maaie 2015 Lês mear >>
15-05-2015 - FNP: Wiis mei nij Koälysjeakkoart Lês mear >>
04-05-2015 - OSF no wis fan sit yn Earste Keamer Lês mear >>
02-05-2015 - De nije koälysje - ALG op 29 maaie 2015 Lês mear >>
19-04-2015 - FNP moasje bringt omkearde bewiislêst mynbouskea nei Europa Lês mear >>
18-04-2015 - FNP moasje: ekstra middels foar biologyske lânbou yn Europa Lês mear >>
09-04-2015 - Klaas Fokkinga earste opfolger FNP Lês mear >>
01-04-2015 - De OSF gedoogt net mar wol al dingen berikke Lês mear >>
28-03-2015 - Nije Frijbûtser no online Lês mear >>
26-03-2015 - Sake van der Meer en Jan van der Kooi yn AB Wetterskip Lês mear >>
25-03-2015 - Annigje Toering krijt lintsje nei 12 jier Steaten Lês mear >>
13-03-2015 - Gjin ûnnedige nije bedriuweterreinen ûntwikkelje Lês mear >>
12-03-2015 - Fryske deputearre Johannes Kramer wol sterke regio's yn Europa Lês mear >>
10-03-2015 - FNP: no stappen sette foar takomst Omrop Fryslân Lês mear >>
10-03-2015 - Aksje tsjin nepaccount op Facebook Lês mear >>
09-03-2015 - Haachske Autoriteit grypt yn by Fryske breedbân ynternet projekten Lês mear >>
26-02-2015 - FNP: omkearde bewiislêst skea delfstofwinning Lês mear >>
23-02-2015 - Fragen oer iensidige stipe 'Noardlike' ûndernimmersbeurs Lês mear >>
19-02-2015 - Hans Konst wol omwenners net belûke by sinneparken Lês mear >>
18-02-2015 - Weardefolle beammen by stasjon Ljouwert behâlde Lês mear >>
18-02-2015 - FNP: opkomme foar lokale inisjativen breedbân ynternet Lês mear >>
13-02-2015 - Lokalo's oan de macht ? Lês mear >>
11-02-2015 - Kieskompas Wetterskip no online Lês mear >>
10-02-2015 - Foto's en ynfo FNP kandidaten Wetterskip Fryslân Lês mear >>
02-02-2015 - FNP wurkbesite Bijlsma Hercules yn Frjentsjer Lês mear >>
29-01-2015 - Noardwest-Fryslân net stikke litte Lês mear >>
28-01-2015 - FNP hellet soad moasjes binnen yn Steaten Lês mear >>
19-01-2015 - FNP moasje Rûnwei Warns yn Steaten en Ried Súdwest-Fryslân Lês mear >>
16-01-2015 - Fundearringsproblemen oplosse yn feangreidegebiet Lês mear >>
08-01-2015 - FNP: fragen oer sifers boaiemdelgong sâltwinning Lês mear >>
06-01-2015 - Ynvestearje yn de Mienskip, mei de Mienskip ! Lês mear >>
03-01-2015 - FNP rikt Sulveren Fyts en Natuer- en Miljeupriis út Lês mear >>
2022 FNP Fryslân - Disclaimer