Dantumadiel: Ferkiezingsprogram 2018-2022 op hiemside

It ferkiezingsprogram foar 2018-2002 stiet op de hiemside.

FNP Dantumadiel 2018 grustk

Lês it program hjirûnder:

 

Ferkiezingsprogram FNP Dantumadiel 2018-2022 

 2019 FNP Fryslân - Disclaimer