Littenseradiel: Aksje op Facebook foar Tjalling Sietsma

De omkriten fan Winsum / Easterlittens, yn aksje foar
Tjalling Sietsma fan Hilaard


Op facebook is in aksje opstarte om Tjalling Sietsma (de nr 18 fan FNP list) yn de rie te krijen, we binne benijdt hoefolle stimmen dit Tjalling opsmyt..

 

Facebook: 

 

 

 2019 FNP Fryslân - Disclaimer