02-04-2014 - Ferwerderadiel: Kampanje 2014
Hjirûnder de ynlieding troch de fraksje yn de gemeenteried.

21-03-2014 - Dantumadiel: 19 maart: wat in geweldige dei foar de FNP!
Nij entûsjast team stiet klear

21-03-2014 - Achtkarspelen: Tige tank foar jo stim
De FNP is de grutste partij fan Achtkarspelen

20-03-2014 - Kollumerlân: Boppeslach foar ús FNP
Foarriedige útslach riedsferkiezingen fan 19 maart 2014:

FNP Kollumerlân is foar it earst de earste partij yn de gemeente. It is foar de gemeente Kollumerlân c.a. ek foar 't earst yn mear as 100 jier dat der troch stimming in ferskowing plak fynt op nûmer 1.

20-03-2014 - Fryslân: Winst foar de FNP yn 9 fan de 13 gemeenten
Partij dik tefreden mei resultaat

20-03-2014 - Kollumerlân: Ynformateur Hendrik ten Hoeve fan Stiens al oan de slach
Juster wie de ferkiezingsdei en doe't justerjûn de útslach bekend wie is de FNP daliks oan it wurk gien. Alle partijen en de boargemaster binne ynformearre dat de FNP it inisjatyf foar kolleezje-foarming op him nimt. Hjoed hat Hendrik ten Hoeve fan Stiens syn rol as ynformateur oppakt. Hy sil no ôfspraken meitsje mei alle partijen yn Kollumerlân foar in earste oerlis.

18-03-2014 - Achtkarspelen: FNP de grutste op wâldnetpoll
De FNP docht it poerbêst yn de wâlden e.o. No moarn noch !! FOL FJOER FIERDER

18-03-2014 - Frjentsjerteradiel: FNP Frjentsjerteradiel docht it foar jo!
De FNP is in partij dy’t opkomt foar Fryslân en syn ynwenners. De FNP stribbet nei in provinsje mei mear eigen foech. In provinsje dy’t sels wikt en beskikt oer bygelyks de boaiemskatten. Taal, kultuer èn lânskip binne wichtige parten fan ús identiteit.

17-03-2014 - Achtkarspelen: De FNP kandidaten foar de ferkiezings fan 19 maart
Sjoch wa't de FNP fertsjintwurdigje en wat se wolle

17-03-2014 - Fryslân: FNP nijsbrief ferkiezings 2014 no online
Noch ien kear alle nijs, spotsjes en FNP ôfdielings by del

17-03-2014 - Fryslân: Lannelike TV-spot - stim lokaal, stim regionaal, stim FNP !
OSF filmke yn it Frysk en it Hollânsk

16-03-2014 - Dongeradiel: Megawindturbines, nu niet en in de toekomst niet!
FNP-Dongeradiel is heel helder: geen megawindturbines in het open landschap. De heer De Vries van Dongeradeel Sociaal gebruikt dezelfde argumenten als de FNP.

16-03-2014 - Littenseradiel: Aksje op Facebook foar Tjalling Sietsma
De omkriten fan Winsum / Easterlittens, yn aksje foar
Tjalling Sietsma fan Hilaard

16-03-2014 - Littenseradiel: FNP kampanje 15 maart
De FNP Littenseradiel wie sneon 15 maart op kampanje yn
Littenseradiel

16-03-2014 - Frjentsjerteradiel: Haadstik: Finânsjes - Ferkiezingsprogramma 2014
De gemeente heart hoeden om te springen mei it jild fan de boargers. Der moat in ferantwurde en sûn finansjeel belied fierd wurde. Dêrby sil it útgangspunt wêze moatte dat de lesten foar de boargers leech bliuwe. As it heal kin giet ek de ûnreplikgoedbelesting net omheech.

Argyf
2019 FNP Fryslân - Disclaimer