25-11-2010 - Winst FNP yn Súdwest Fryslân
Súkses foar Germ Gerbrandy en syn kampanjeteam

04-03-2010 - FNP hellet histoarysk ferkiezingsresultaat
Winst yn measte gemeenten, fan 44 nei 52 riedsleden.
FNP grutste yn Skarsterlân en Gaasterlân-Sleat.

03-03-2010 - TV spot gemeenterieden 2010
Dizze spot ferwiist nei de Fryske kwaliteiten grien, romte en natuer. It is in útwurking fan de 7e Kearnwearde fan de FNP: duorsumens.

20-02-2010 - TV fraachpetear Wilco en Hindrik

Tongercore yn de ried fan Skarsterlân 

 

Wilco Kuipers en Hindrik Boonstra fertelle wêr't de FNP foar stiet.

Fraachpetear Omrop Fryslân.11-02-2010 - Takomst Fryslân op it spul by riedsferkiezings
In analyze fan Sybren Singelsma

04-02-2010 - FNP docht mei op Stimwizer
Doch mei oan de Frysktalige stimwizer yn Ljouwert, Tytsjerksteradiel en Smellingerlân

01-01-2010 - FNP stânpunten dogge it goed
De riedsferkiezings komme deroan. Weryndieling en it Fryske lânskip binne saken dy't op dit stuit benammen spylje. De FNP-stânpunten dêryn hawwe altyd helder west en lykje oan te slaan.

2019 FNP Fryslân - Disclaimer