OSF tiidskrift Locomotie no online

Yn dizze Locomotie wer in soad FNP: Durk Stoker as OSF-foarsitter, Cees van Mourik oer it referindum Sleepwet, Hindrik ten Hoeve oer de Donorwet, Sicco Rypma oer de FNP tema-jûn Lânbou.

Locomotie 67

It magazine fan ús Onafhankelijke SenaatsFractie kinne jo fergees troch de bus krije, klik hjir om yn te skriuwen.

 

De Locomotie is ek online te besjen, gean nei  https://www.osf.nl/locomotie_archief/locomotie_67/index.htmlTags: algemien

2019 FNP Fryslân - Disclaimer