Noardeast-Fryslân

Internet    : noardeast-fryslan.fnp.frl

Twitter       : @fnp_noardeast
Facebook  : facebook.com/fnpnoardeast
Instagram : FNPNoardeast

 

Name: City: Phone: E-mail:
Pytsje de Graaf-van der Meer (interim writer) TERNAARD  0519-571929 pytsje.de.graaffnp.frl
       
Bert Koonstra   ZWAGERBOSCH
06-51632676   bert.koonstrafnp.frl   
Fedde Breeuwsma  DOKKUM
0519-296132 fedde.breeuwsmafnp.frl
lisette Akkerman
FERWERT
0518-412408   lisette.akkermanfnp.frl
Hanneke Jouta
FERWERT
0518 413130   hanneke.joutafnp.frl
Aant Jelle Soepboer
NIAWIER
06 22305899   aj.soepboerfnp.frl


2019 FNP Fryslân - Disclaimer