Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan Ferljochting fytspaad tsjummearum (google m
22-03-2023

FNP stelt fragen oer ûntbrekkende strjitferljochting yn Tsjummearum

FNP Steatelid Gerben van der Mei stelt fragen oan it kolleezje fan Deputearre Steaten oer de ferkearsfeiligens fan de provinsjale dyk N384/Hegesylsterwei. By de oanlis fan it fytspaad yn de beboude kom fan Tsjummearum is twa jier lyn gjin strjitferlj ...

FNP Fryslan Auke van der
18-03-2023

Auke van der Goot (FNP) kandidaat nûmer 1 foar Earste Keamer

FNP’er Auke van der Goot út Grins is sneon yn de Bilt keazen as kandidaat nûmer 1 foar in sit yn de Earste Keamer út namme fan OPNL. De FNP en oare regionale en lokale partijen yn it lân hellen woansdei by de Provinsja ...

FNP Fryslan Ferkiezingsjûn
16-03-2023

FNP groeit ek dizze ferkiezings

De ferkiezings foar Provinsjale Steaten fan juster hawwe sjen litten dat de minsken yn Fryslân ferlet hawwe fan in sterk regionaal lûd. Njonken de BBB, de grutte winner fan dizze ferkiezings, is de FNP der yn slagge om tûzenen ekstr ...

FNP Fryslan Sweefb
15-03-2023

Stim FNP op 15 maart! Thús yn Fryslân

Sa dogge wy dat hjir!
Yn Fryslân rinne wy yn in soad saken foarop. Wy binne wiis mei de romte om ús hinne, ús taal en kultuer en ús wize fan dwaan. Somtiden binne wy hjir krekt wat minder hastich as fierderop. Tiid dy't ...

FNP Fryslan Skoal
14-03-2023

De FNP is grutsk op wat we mei-inoar berikt hawwe yn de ôfrûne perioade.

Stim twa kear FNP. Foar Provinsjale Steaten en it Wetterskip! ...

FNP Fryslan De h
10-03-2023

It fallyt fan de Haachske polityk

Mei noch ien wike oant de ferkiezings fan Provinsjale Steaten draait de Haachske kampanje-masine op folle toeren. Mei in optochte striid tusken links en rjochts. Mei lanlike kopstikken dy’t mei diktaten de provinsjale filialen opdrage oare part ...

FNP Fryslan Sijbe
23-02-2023

Twadde kear binnen ien jier nep-nijs tsjin FNP

FNP set troch mei ynspirearjende kampanje ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDDe FNP yn trije minuten

De FNP yn trije minuten.

Dit is wa't wy binne.

Wêr't wy wenje.

Dit is hjoed.

Dit is thús!

BLOCHS EN PODCASTS


13-03-2023

Op besite by de Molkfabryk yn Burgum


Dirk Bruinsma en Hans Schaeffer, rjochten yn 2014 stichting de Molkfabryk op. Harren úteinlike doel, de suvelfabr ...

10-03-2023

Easterein, wêr it Frysk, de kultuer en it mienskipsgefoel dúdlik nei foaren komt


De FNP wie op besite yn Easterein. In leefber doarp wêrby de Fryske taal by in soad ynwenners troch de ieren strea ...

08-03-2023

Op besite by Pleatslik Belang – Wurkgroep geWOON yn Surhuzum


Wurkgroep geWOON Surhuzum past ús goed, gewoan dwaan en gewoan dwaan. Sa is dat ek foar de foarsitter fan Pleatsl ...


2023 FNP Fryslân - Disclaimer