Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan
05-06-2023

FNP-Steatefraksje siket betûfte beliedsmeiwurker

De FNP-Steatefraksje siket mei yngong fan 1 septimber 2023 in betûfte en entûsjaste beliedsmeiwurker. Wolsto in boeiende baan yn in dynamyske wurkomjouwing, bist ynteressearre yn de Fryske, Nederlânske en Europeeske polityk en hast ...

FNP Fryslan Op it partijhûs fan deb partisi yn komot
22-05-2023

Besite oan FNP-susterpartij yn Grikelân

Ofrûne snein wiene der lanlike ferkiezings yn Grikelân. In lytse EFA-delegaasje mei foarsitter Lorena Lopez de Lacalle en EFA-vicefoarsitter Frank de Boer fan de FNP wie begjin april op besite by DEB Partisi, de partij fan de Turkse minde ...

FNP Fryslan Goingaryp (google m
19-05-2023

Fragen oer fytspaad troch greidefûgellân Goaiïngaryp

Fiif partijen út de Steaten, GrienLinks, FNP, SP, PvdD en D66 stelle fragen oan it Fryske kolleezje oer it plan om in rekreatyf fytspaad troch greidefûgellân by Goaiïngaryp oan te lizzen. ...

FNP Fryslan Winkel (pixa
16-05-2023

Oprop foar nij keapstreamen-ûndersyk Fryslân

Foar de leefberens yn Fryslân binne fitale stêden en doarpen essinsjeel. Dêr komme in soad funksjes by inoar: winkels, hoareka, kultuer, toerisme, rekreaasje ensfh. In saneamd keapstreamen-ûndersyk biedt ynsjoch yn it gedrach ...

FNP Fryslan Sânwinning (pixa
02-05-2023

Partijen hawwe fraachtekens by sânwinning Iselmar

De plande sânwinning yn de Iselmar kin op minder stipe rekkenje as ferwachte. Minister Harbers fan Ynfrastruktuer en Wettersteat woe de sânwinning mooglik meitsje foar de wentebou, mar as it oan tal fan politike partijen leit kin de minis ...

FNP Fryslan Boumater
21-04-2023

GrienLinks en FNP stelle fragen oer risiko’s stielslakken

GrienLinks en FNP wolle fan it kolleezje fan Deputearre Steaten witte wat sy fine fan it rapport fan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat oanjout dat der te min regels binne foar it brûken fan stielslakken yn de (wege-)bou. ...

FNP Fryslan Fedde breeu
17-04-2023

Steatelid Fedde Breeuwsma makket plak foar Gerben van der Mei

FNP-Steatelid Fedde Breeuwsma fan Dokkum stelt syn sit beskikber oan partijgenoat Gerben van der Mei fan Tsjummearum. Oanlieding binne de ferkiezingsútslach (4 sitten foar de FNP) en it feit dat de partij nei alle gedachten yn de opposysje kom ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDDe FNP yn trije minuten

De FNP yn trije minuten.

Dit is wa't wy binne.

Wêr't wy wenje.

Dit is hjoed.

Dit is thús!

BLOCHS EN PODCASTS


13-03-2023

Op besite by de Molkfabryk yn Burgum


Dirk Bruinsma en Hans Schaeffer, rjochten yn 2014 stichting de Molkfabryk op. Harren úteinlike doel, de suvelfabr ...

10-03-2023

Easterein, wêr it Frysk, de kultuer en it mienskipsgefoel dúdlik nei foaren komt


De FNP wie op besite yn Easterein. In leefber doarp wêrby de Fryske taal by in soad ynwenners troch de ieren strea ...

08-03-2023

Op besite by Pleatslik Belang – Wurkgroep geWOON yn Surhuzum


Wurkgroep geWOON Surhuzum past ús goed, gewoan dwaan en gewoan dwaan. Sa is dat ek foar de foarsitter fan Pleatsl ...


2023 FNP Fryslân - Disclaimer