Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan Sijbe
19-11-2022

Sijbe Knol op Fedde Schurer-lêzing: Fryske Oanpak foar in Bettere Takomst

FNP-lieder Sijbe Knol wie hjoed ien fan de trije haadsprekkers op de Fedde Schurer-lêzing. ...

FNP Fryslan Jan arendz
19-11-2022

Jan Arendz nije foarsitter FNP Fryslân

Jan Arendz fan Beetstersweach is de nije foarsitter fan FNP Fryslân. ...

FNP Fryslan Bert vol
18-11-2022

Bert Vollema foar FNP yn Wetterskipsbestjoer

Bert Vollema (54) fan Tsjom wurdt yn it Algemien Bestjoer fan it Wetterskip de opfolger fan de yn septimber hommels ferstoarne Yde Dijkstra fan Ljouwert. De beneaming sil plak fine yn de AB-gearkomste fan it Wetterskip fan 22 novimber oankommend. ...

FNP Fryslan Dieke van der pol (FNP waadho
17-11-2022

FNP-riedslid nei Brussel foar workshop oer mear froulju yn de polityk

Freed sil FNP riedslid Dieke van der Pol út Waadhoeke meidwaan oan in workshop oer de partisipaasje en empowerment fan froulju yn de polityk. Dy sil plak fine yn it Europeesk Parlemint yn Brussel en wurdt organisearre troch de European Free Al ...

FNP Fryslan Affiche eu konferinsje oer maritime feili
15-11-2022

FNP sprekt yn it Europeesk Parlemint oer de MSC Zoe

Europeeske help nedich foar feiligens kontenerskipfeart ...

FNP Fryslan See
10-11-2022

Fryske Steatepartijen: lossingen ôffalweter yn Waadsee ûnakseptabel

Yn de media wiene der berjochten dat der ôffal- en kuolwetter lost wurdt op de Waadsee en dat der dêrmei sa no en dan oertrêdingen konstatearre wurde. De Fryske Steatefraksjes fan GrienLinks, PvdA, FNP, PvdD, SP, D66 en Wiersma stel ...

FNP Fryslan Sinnepani
08-11-2022

Ien miljoen euro foar MKB en ferieningslibben

De Steatefraksjes fan CDA, PvdA, FNP, VVD, D66, Steatelid Goudzwaard en de ChristenUnie freegje de provinsje om yn de begrutting fan it jier 2023 ien miljoen frij te meitsjen foar de enerzjy-problematyk. Dêrfan is 500.000 euro bestimd foar it M ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDStim 20 maart FNP Fryslân

Stim 20 maart FNP Fryslân. Fryslân.
Guon ha wol ris sein: Eigensinnich.
En dat kloppet. Wy pakke ús libben op eigen wize oan.

Meiïnoar. De hannen út ‘e bûse.
Dat dwaan wat it lânskip, de natoer ús mienskip nedich hat.
It goede behâlde.
Foarút buorkje!
En at it tsjinwierret, op ‘e nij besykje.

Eltse dei wurkje oan it moaiste lân fan ierde.
In iepen mienskip, solidêr mei de wrâld.
Falle, opstean, in eigen paad fine.
Om gouden medaljes te heljen.

Om leaf te hawwen.
Fan it Waad oant de Wâlden.

Foar famyljes, doarpsbewenners, de 11-stêden.
Foar prutsers en pielers.
Foar masters en juffers.

Lit ús libje.
Foar de stim fan Fryslân.

BLOCHS EN PODCASTS


02-03-2022

Opiny Tjibbe Brinkman: In diktator kinne we net feroarje mar wy kinne wol help jaan oan de flechtlingen


Al dagen sit ik alle nijs te folgjen rûn de situaasje yn Oekraïne. De grinsoergong nei Poalen herken ik noch ...

22-01-2022

Opiny: Goedkeape kaugom


It is sa fier. De Lelyline stiet nei in bestjoerlike lobby yn it lanlike koälysje-akkoart, as ûnderdiel fan i ...

06-11-2021

Opiny: Draai it sosjale goud yn ús mienskip, de frijwilligers, net de nekke om


It ferplicht dwaan moatten fan in natoertoets makket frijwilligers it organisearjen fan lytse eveneminten ûnmoogli ...


2022 FNP Fryslân - Disclaimer