12 januari 2023

Net voor de kerstdagen heeft de Europese Unie een noodverordening aangenomen. Daarmee worden in alle landen van de EU de vergunningsprocedures voor de aanleg van hernieuwbare energie en energienetwerken korter en eenvoudiger gemaakt. De FNP is voor snelheid bij de vergunningverlening, maar wil niet dat de nieuwe regels tot aantasting van ons landschap, natuur of gemeenschap leiden.

“Ook hernieuwbare energie moet goed ingepast worden” (Sijbe Knol)

Daarom stelt de FNP Statenfractie vragen aan het college van Gedeputeerde Staten, om te weten te komen wat de consequenties van de noodverordening  zijn op de procedures waar de provincie voor verantwoordelijk is of waar bijvoorbeeld gemeenten de regels van de provincie Fryslân toepassen.

Concreet leggen de nieuwe regels in sommige gevallen een maximale termijn van één of drie maanden op waarbinnen de overheid een besluit moet nemen. In enkele gevallen wordt zelfs automatisch van rechtswege een vergunning verleend als de overheid niet snel genoeg met een reactie komt. Ook moet het belang fan energieprojecten hoger worden gewaardeerd ten opzichte van andere belangen en vervalt de plicht tot het maken van een milieu-effectbeoordeling in sommige gevallen.

De FNP wil weten wat dat betekent voor zonne- en windenergieprojecten in Fryslân, voor de uitbouw van het energienetwerk en hoe zich dat verhoudt tot het belang van het behoud van ons fraaie Friese landschap. Daarnaast is de partij bezorgd over de rechtsbescherming van omwonenden, van onze inwoners en bedrijven. 

Downloads:
Skriftlike fragen FNP oer eu needferoardering
Antwurdbrief ds oer eu needferoarderingTags: Enerzjy en duorsumens Natuer en lanskip