FNP Statenfractie


Provinciale Staten vormen het democratisch gekozen parlement van Fryslân. Er zijn 43 Statenleden die in totaal 12 politieke partijen vertegenwoordigen. De FNP heeft op dit moment vier zetels, hieronder vindt u meer informatie over onze Statenleden. 

 

Als inwoner van Fryslân kunt u de leden van Provinciale Staten kiezen. Dat kan om de vier jaar bij de provinciale verkiezingen. 

 

Provinciale Staten hebben drie hoofdtaken:

 

 • het vertegenwoordigen van de inwoners van Fryslân
 • het opstellen van de kaders (beleid) voor het dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten)
 • controleren of Gedeputeerde Staten hun werk goed doen

 

 

Provinciale Staten hebben ook nog een andere taak: zij kiezen de leden van de Eerste Kamer in Den Haag. 

 

 
Sijbe Knol


Statenlid, fractievoorzitter

 

Portefeuille:

 • Programma 1, Bestuur en Veiligheid
 • Programma 3, Taal, Cultuur en Onderwijs,
  inclusief Steatekommitee Frysk    
 • Programma 9. Natuur en Landbouw
 • Programma 12. Omgevingsvisie (ruimte) 
 • Programma 14, Internationale Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Lid Steunfractie OPNL 
Contactpersoon voor de gemeenten: 
Harlingen, Terschelling, Vlieland, Waadhoeke
  

Telefoon: 06 - 3094 4415

E-mail: s.knolfryslan.frl  

 
Dinie Visser


Statenlid

 

Portefeuille:

 

 • Programma 2. Economie, recreatie en toerisme
 • Programma 5. Europa inclusief Platvorm Europa
 • Programma 8. Water 
 • Lid Steunfractie OPNL 

 

Contactpersoon voor de gemeenten:

De Friese Meren, Heerenveen, Leeuwarden, Súdwest Fryslân  

  

Telefoon: 06 27 47 84 59 

E-mail: dvisserfryslan.frl  
Sita Land-Dotinga


Statenlid

 

Portefeuille:

 

 • Programma 4. Sport, sociaal beleid en zorg
 • Programma 11. Wonen en erfgoed
 • Programma 13. Streekwurk / Leefbaarheid 

 

Contactpersoon voor de gemeenten:

Achtkarspelen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf 

 

Telefoon: 06 15 50 05 59

Email: s.dotingafryslan.frl
Gerben van der Mei


Statenlid

 

Portefeuilles:

 

 • Programma 6. Financien en Auditcommissie
 • Programma 7. Verkeer en vervoer 
 • Programma 10. Milieur, (duurzame) energie en mijnbouwzaken

 

Contactpersoon voor de gemeenten:

Ameland, Dantumadeel, Noardeast Fryslân, Schiermonnikoog, Tietjerksteradeel 

Telefoon: 06 - 1548 0047 

E-mail: g.h.vandermeifryslan.frl

 
Tjitte Hemstra


Eerste opvolger | commissielid 

 

Portefeuilles:

 

Programma 8. Water

Programma 9. Natuur en landbouw                      

Programma 10. Milieu, (duurzame) energie en mijnbouwzaken 

 

E-mail: t.hemstrafryslan.frl  
Thom Feddema


Tweede opvolger / Commissielid

 

Portefeuilles:

 

 • Programma 8. Water
 • Programma 9. Natuur en landbouw                      
 • Programma 10. Milieu, (duurzame) energie en mijnbouwzaken  

 

  

Tillefoan: 06 - 3179 5791 

E-post: t.feddemafryslan.frl

 
Fractiemedewerkers


De FNP Statenfractie wordt ondersteund door twee medewerkers die op de eigen fractiekamer van de FNP op het Provinciehuis werken.

 

De fractiemedewerkers ondersteunen de fractieleden zowel inhoudelijk als organisatorisch. 
Frank de Boer


Beleidsmedewerker

 

  

E-mail: f.deboerfryslan.frl  

Telefoon: 058 - 292 5803

Mobiel: 06 - 5169 9853 
Aukje Holtrop


Fractiemedewerker

 

 

E-post: aukje.holtropfryslan.frl  

Telefoon: 058 - 292 5803 

Mobiel: 06 - 40 81 30 22 
FNP Statenfractie


Provinciehuis 

Tweebaksmarkt 52

8911 KZ Leeuwarden

 

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

 

Tellefoon: 058-292 5803

E-mail: fnpfryslan.frl
2023 FNP Fryslân - Disclaimer