De FNP is ANBI sertifisearre

"Oer jo donaasje oan de FNP"

It is foar de belestingbeteller, leden en stipers dat we ynsjoch jouwe yn it funksjonearjen fan ús ANBI.

It giet hjir om ynformaasje dat fan belang achte wurdt foar transparânsje en ferantwurding fan saken dy't mei finânsjes te krijen ha.

Under dossiernûmer 16180 stiet de FNP by de belestingtsjinst fan 1-1-2008 ôf ynskreaun as in Algemien Nut Beëagjende Ynstelling.

Oft jo op www.belastingdienst.nl op harren ANBI-side "feriening Fryske Nasjonale Partij" fêstige yn "Leeuwarden" yntikke, wurdt dit befêstige.

Downloads:
Algemiene ynformaasje.pdf
Jeftereglemint.pdf
Jierrekken 2020.pdf
Balans 2020.pdf


2023 FNP Fryslân - Disclaimer