19 November 2022

FNP-lieder Sijbe Knol wie hjoed ien fan de trije haadsprekkers op de Fedde Schurer-lêzing.

Syn taspraak: ‘Fryske oanpak foar in bettere takomst’ kin hjir downloaden wurde.

De Fedde Schurer-lêzing is in inisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging en wurdt jierliks organisearre op in sneontemiddei yn novimber. De lêzing is in gearwurking mei Tresoar, de Fryske Akademy en de Leeuwarder Courant. 

Downloads:
Rede sijbe knol by de fedde schurer-lêzing 2022Tags: Ferfier in Fryslan Natuer en lanskip Thus yn Fryslan