De Fryske Marren

De FNP giet út fan de krêft fan mienskippen; at dy romte en foech krije dan fersterket dat de eigen taal, kultuer en identiteit en dêrmei it wolwêzen.