Kontakt FNP De Fryske Marren

E-post nei de hiele fraksje: fraksje@fnpdfm.frl

E-post nei it hiele bestjoer: bestjoer@fnpdfm.frl

E-post nei it kolleezje: bericht-aan-het-college

Kontakt mei fraksjeleden of bestjoersleden: sjoch bij Organisaasje.


Ynsprekke op ús fraksjegearkomstenhoe en wat

Ynwenners/organisaasjes dy’t ynsprekke wolle, kinne delkomme om fragen/stânpunten oan ús ta te ljochtsjen. Wy gean net wiidweidich mei jim yn diskusje, wy nimme jo ynformaasje mei yn ús beslútfoarming. Graach jo komst foarôf by ús fraksje trochjaan fia e-post dfm@fnpdfm.frl of tillefoan 06-2805 3995.

Ynsprekke op ús fraksjegearkomstenwannear en wer

Op de folgjende mominten ha wy meastal fraksjegearkomsten:

– om healwei achten jûns op de moandei foarôfgeand oan It Petear
– om healwei achten jûns op de moandei foarôfgeand oan de Riedsgearkomste

Us fraksjegearkomsten binne op it gemeentehûs op ‘e Jouwer of somtiden op lokaasje.