20 January 2024

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) hat in advys útbrocht, dat it stânpunt fan de FNP fan oardel jier lyn werhellet en befestiget.

De FNP fynt dat de oerheid garant stean moat foar in folweardige universitêre stúdzje Frysk en de mooglikheid om it Frysk op universitêr nivo te ûndersykjen.

https://www.fnp.frl/…/fnp-heeft-grote-zorgen-over…/Tags: