Foarsitter
Geerling H. Schippers
0511 46 44 23
geerling.schippers@fnp.frl

Vice-foarsitter
Sita van der Meulen

Skriuwer
Rommert Dijk
rommert.dijk@fnp.frl

Ponghâlder
Coen Bijlsma

Foarsitter
Geerling H. Schippers
0511 46 44 23
geerling.schippers@fnp.frl

Vice-foarsitter
Sita van der Meulen

Skriuwer
Rommert Dijk
rommert.dijk@fnp.frl

Ponghâlder
Coen Bijlsma

Doarpskontaktpersoanen
De FNP-ôfdieling Tytsjerksteradiel hat foar de 17 doarpen en de oanlizzende buorskippen de folgjende leden ree fûn yn de funksje as doarpenkontaktpersoan.