Freddy de Haan

 Fraksjefoarsitter

 Wenplak: Burgum

 E-Post: f.dehaan.FNP@t-diel.nl

 Tillefoan: 06 23 05 41 08

Tjikke Krijgsman-Sikkema

 Ponghâlder 

 Wenplak: Gytsjerk

 E-Post: t.krijgsman.FNP@t-diel.nl

 Tillefoan: 06 22 62 74 92

Skriuwer

 Alex Nijboer

 Wenplak: Sumarreheide

 E-Post: a.nijboer.FNP@t-diel.nl

 Tillefoan: 06 41 38 98 39

Jan Pieter van der Velde

 Wenplak: Ryptsjerk

 E-Post: j.vandervelde.FNP@t-diel.nl

 Tillefoan: 06 49 93 67 07

Emmie Soepboer

 Wenplak: Burgum

 E-Post: e.soepboer.FNP@t-diel.nl

 Tillefoan: 06 14 23 88 34

Nynke Hinke Rintjema

Wenplak: Burgum

E-post:

Tillefoan: 

Wethâlder        

 Tytsy Willemsma, 
 Wenplak: Boarnwirt

 E-Post: t.willemsma@t-diel.nl

 Tillefoan fia sikretariaat

 0511 46 05 12 of

 0511 46 05 14