8 April 2024

Sneon 6 april hawwe wy in ynspirearjend sympoasium hân. Prof. Dr. Ir. Pier Vellinga oer: “Klimaatferoaring en de maatskiplike ymplikaasjes” en Emeritus Prof. Dr. Ir. Jan Douwe van der Ploeg oer: “It stikstofprobleem en de gefolgen” Oanslútend in forumdikusje mei beide hearen, oanfolle mei Henk de Boer (wethâlder FNP Zuid West Friesland) en Wopke Veenstra (riedslid Achtkarspelen en âld ekstinsyf boer )

Foto’s: Piet ReitsmaTags: