11 November 2023

De senioareried hat ek dit jier wer de organisaasje fan de senioaremerk op him nommen. Wethâlder De Pee hat de merk iepene. Der binne ek dit jjier wer in soad ynstânsjes oanwêzich om elkenien safolle mooglik ynformaasje te jaan.

De Seniorenraad is troch it gemeentebestjoer yn it libben roppen om in bydrage te leverjen oan syn stribjen spesifike belangen fan senioaren yn Tytsjerksteradiel sa goed mooglik ta harren rjocht komme te litten yn de tarieding en útfiering fan it gemeentlik belied, dat rjochte is op it befoarderjen fan de partisipaasje en it wolwêzen fan senioaren yn de maatskippij.Tags: