2 May 2024

Op Keimpetille an ’t Van Harinxmakanaal wort môrn, frijdeg 3 maai 2024, ’n banky ontbloaten, dat noemd is na Bertus Jans Postma. Postma het desennialang fúlaindig striden foor ’n groatere sichtberens fan ’t Frys – en bijgelyks ok fan ’t Bildts – in de openbare rúmte. De ouwe strider, die’t nooit ’n blâd foor de mônd nam, most op 6 jannewary 2023 belies geve, wylst hij in syn appartemint in Menaam de krant sat te lezen; Postma worde 93 jaar. Met ’t banky met inskripsy, dat ’n gift is an de plaatselike Stichting Keimpetille, wil de FNP de nagedachtenis ere fan syn och soa betrokken lid.

Bertus Postma worde as bakkersseun geboren in Holwert, maar groeide op in Luwt. Foor syn doktoraalstudy natuurkunde ferhuusde hij naar Utrecht, wêr’t hij in 1953 syn bul kreeg. Fan 1961 ant 1986 het Postma 25 jaar in Eindhoven weund en werkte hij as hoofdmetwerker bij de Technise Hogeskoal Eindhoven, foordat hij met syn frou Ymkje (syn ‘bettere helte’) werom kwam na Fryslân. Der hewwe se jarenlang weund in Bitgummole en doe’t ’t fisyk minder gong en Ymkje in 2019 sturven waar, het Bertus Postma de leste jaren in ’n sorgsintrum in Menaam weund.

Postma, die’t faitelik nooit ’n fergadering fan de FNP oversloeg, toande him ’n onfermoeiber strider foor de Frise taal in ’t algemeen en foor ’t infoeren fan Frise plak- en gemeentenamen in ’t bisonder. Ok foor ’t infoeren fan Bildtse plaknamen op ’t Bildt het hij menig instuurd stik skreven in De Bildtse Post.

De kroan op syn striid waar ’t provinsjale beslút in 2006 om foor alle waterlopen in Fryslân tena offisjeel de Frise naam te brúkken.

De ontbloating fan ’t Bertus Jans Postma banky sil daan worre deur Kommissaris fan de Koaning, de heer Arno Brok.

.Tags: