9 March 2024

De Raad fan Waddenhoek het donderdegaven beslútten dat de foetbalferenings AVC út Sexbierum en Foarút út Menaam ’n nij hybride feld krije. De FNP had ‘m der drie weken leden al sterk foor maakt, maar kreeg doe te min steun om ’t foorstel d’r deur te krijen.

De ôflopene drie weken binne o.m. brúkt om bij baide ferenings nag ‘s ’n keuring út te foeren. Derút bleek dat baide terrainen ôfkeurd binne en d’r óf rippereert worre motte sou, óf dat de felden helendal fernijd worre mosten.

De foorsitter fan Dorpsbelang Sexbierum/Pietersbierum liet d’r tidens syn inspraakbijdrage in de Raad gyn twifel over bestaan, dat foor him fernijing feerweg de foorkeur had. De foorsitter fan foetbalferening AVC had met syn inspraak ’n wat negative insteek, dat d’r op delkwam dat ’t water hur ondertussen an de lippen ston en ’t him aigenlik niet meer útmaakte at d’r rippereerd of fernijd worre sou, at ’t maar rap gebeurde. De ondertoan in syn ferhaal waar lykwels dúdlik.

De fraksy fan de FNP bleef op ’t standpunt staan dat oplappe soawel in Sexbierum as in Menaam gyn opsy weze sou.  Met ripperasys blive je hieltyd achter de faiten anlopen, wylst d’r binnen ôfsienbere tiid dos nije felden komme motte. En dan is ’t beter om de ferfanging nou maar op te pakken, in ’t plak fan ’t nag weer een of twee jaar foorút te skuven. Bijkommend nadeel in dat gefal, is dat de kosten alle jaren feerder oplope.

Gelukkig fon de FNP de koälisyfraksys fan Gemeentebelangen en SAM nou wel foltallig an syn kant, soadat na de eerste termyn al dúdlik waar dat ’t raadsfoorstel tot fernijing fan de felden met droge foeten over de sloat komme sou.

CDA, VVD en ChristenUnie hadden, krekt as drie weken leden, hur bedinkings bij ’t anlêge laten fan nije felden. De drie pertijen fonnen ‘t oplappen fan de bestaande sitewasy fooreerst goed genog en wezen fral op de hoge kosten fan de nije felden. In de optyk fan de FNP keken se derbij tefeul na de investering en feul temin na de beheerkosten gedurende de totale levensduur fan twintig jaar. Bovendien binne de alternativen (ferfanging fan de toplaag bij AVC en ripperasy fan onderdelen in Menaam) ok bepaald niet gratis.

Woordfoerder Dirk de Jong fan de FNP fraksy wees in syn bijdrage nag ’s nadrukkelik op de belangrike rôl die’t de deur de gemeente instelde Werkgroep Sportfelden in ’t hele poses speuld het. De Werkgroep het fan ’t allereerste begin ôf metprate kinnen over ’t belaid dat ’t beste foerd worre kin bij de anpak fan anlêg en onderhoud fan de gemeentelike sportfelden. De deelnimmende ferenings waren och soa te spreken dat se al in ’n froeg stadium metdinke en -prate konnen, dat d’r na hur lústerd worde en dat hur inbring d’r toe deed. “De positive opmerkings over deuze partisipasy binne niet te negeren; die motte je koestere en de inbring motte je honorere” aldus De Jong. Hij stipte ok nag an dat je âns ’t opboude draagflak drekt weer kwyt binne en dat je dan as gemeente nooit weer ankomme hoeve met ’n dergelike partisipasy.

Nadat de stimmimg útwezen had dat se nije felden kregen, stroomde de publike tribune, met foornamelik leden fan AVC, leeg en konnen de Sexbierumers tefreden op huus an.

De jeugd fan AVC Seisbierrum kaam nei de riedsgearkomste om nije fuotbalfjilden te freegjen.


Tags: