13 April 2023

De riedsgearkomste fan tondersdei 13 April wie in bysûndere jûn foar de fraksje.

 Nei 21 jier naam Sicco Rypma ôfskied, ‘Tiid oanbrutsen foar oare moaie útdagingen’. En mei de behelle sit fan Tryntje Albada yn it algemien bestjoer fan it Wetterskip, ferlit ek Tryntsje de fraksje nei 4 jier.
Grutske opfolgers Thea Hoekstra en Jelle van Netten steane klear om Sicco en Tryntje op te folgjen. En binne 13 april beëdige yn de ried. Thea en Jelle, lokwinske en wolkom yn de fraksje.
Sicco en Tryntje, dankjewol foar al dat wurk wat jimme fersetten hawwe foar de mienskip. In soad wille en wiisheid yn it nije wat op jimme ôf komme sil. De fraksje sil jimme misse.”Tags: