Klaas Visser – waarnimmend foarsitter

Wenplak:Snits 

E-Post:klaas.Visser@fnp.frl

Tillefoan:0515-425865

Anke Dijkstra – sikretaresse

Wenplak:Warkum

E-Post: anke.de.boer@fnp.frl 

Tillefoan:0515 541997

Meinte Bergstra – Ponghâlder

Wenplak:Snits

E-Post:meinte.bergstra@fnp.frl

Tillefoan:0515-418332

Jaap Kruis- Algemien

Wenplak:Hylpen

E-Post:Jaap Kruis@fnp.frl

Tillefoan:06 – 395 72 104