Henk de Boer- Wethâlder
Wenplak: Hommerts
secr.deboer@sudwestfryslan.nl

Tsjerk Bouwhuis – Fraksjefoarsitter   

Wenplak: Toppenhuzen

Email:

raadslid.bouwhuis@sudwestfryslan.nl

Tillefoan: 06 246 310 48

Kommisje: Doarp, Stêd en Omkriten.

Douwe Blom – Riedslid           

Wenplak: Drylts

E-mail: raadslid.blom@sudwestfryslan.nl

Tillefoan: 06 151 221 96

Kommisje: Bestjoer en Finânsjes

Corry Bergstra-Veldhuis – Riedslid

Wenplak: Snits

E-mail: raadslid.bergstra@sudwestfryslan.nl

Tillefoan: 06 434 135 89

Kommisje: foarsitter kommisje Doarp Stêd en Omkriten  

René van der Ley – Riedslid

Wenplak: Boalsert

E-Post: raadslid.vanderleij@sudwestfryslan.nl

Tillefoan: 06 303 028 29

Kommisje: Doarp Stêd en Omkriten

Jikkie Ruiter-Postma – Riedslid

Wenplak: Warkum

E-mail: raadslid.ruiter@sudwestfryslan.nl

Tillefoan: 06 114 332 49

Kommisje: Boarger en Mienskip


Thea Hoekstra-Vleer – Riedslid

Wenplak: Reahús

E-mail: raadslid.hoekstra@sudwestfryslan.nl

Tillefoan: 06 121 553 50

Kommisje: Boarger en Mienskip

Jelle van Netten – Kommisjelid

Wenplak: Wâldsein

E-mail: commissielid.vannetten@sudwestfryslan.nl

Tillefoan: 06 433 654 56

Kommisje: Bestjoer en Finânsjes